ارزیابی بیودیزل تولیدی از روغن آفتابگردان و کتان تحت شرایط استفاده از عناصر نیتروژن و سولفات‌های پتاسیم، ‏منیزیم و ‏روی

نویسندگان

چکیده

برای بررسی اثر مقادیر عناصر نیتروژن و کودهای سولفات‏پتاسیم،‏ ‏منیزیم و ‏روی بر بیودیزل تولیدی از روغن دو گیاه آفتابگردان و کتان پژوهشی مزرعه‏ای در سال 1389 در مزرعه پژوهشی دانشگاه شهرکرد به اجرا در آمد. آزمایش به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‏های کاملاً تصادفی در سه تکرار انجام شد. تیمار اول آزمایش شامل دو گیاه آفتابگردان و کتان و تیمار دوم آزمایش شامل کاربرد عناصر نیتروژن در سه سطح 150،‏ 200 و 300 کیلوگرم در هکتار و سولفات‏پتاسیم،‏ ‏منیزیم و ‏روی به‌ترتیب به میزان 150،‏ 100 و 50 کیلوگرم در هکتار و تیمار کنترل (شاهد) بود. صفات بیودیزل مورد اندازه گیری در این آزمایش شامل: ارزش حرارتی،‏ عدد ستان،‏ نقطه اشتعال و چگالی بودند. نتایج پژوهش نشان داد که ارزش حرارتی و نقطه اشتعال بیودیزل کتان نسبت به بیودیزل آفتابگردان پایین‏تر بوده است،‏ اما عدد ستان و چگالی بیودیزل کتان از بیودیزل آفتابگردان بالاتر بود. همچنین کاربرد عناصر غذایی سبب افزایش چگالی،‏ ارزش حرارتی،‏ نقطه اشتعال و عدد ستان بیودیزل‌های تولیدی شدند و ترکیب سولفات‏‏پتاسیم بیش از دیگر عناصر سبب افزایش شاخص‏های مورد آزمایش شد.

کلیدواژه‌ها