تأثیر سوخت و نسبت تراکم بر بازده اکسرژی یک موتور بنزینی

نویسندگان

چکیده

قــانون اول ترمودینامیک بیانگر بقای انرژی در تمام فراینـدها اسـت و در آن هیچ محدودیتی برای جهت انتقال انرژی وجود ندارد. همچنین،‏ در سالهای اخیر برای کمـی سـاختنکیفیت انرژی،‏ مفهومی تحـت عنـوان «اکسـرژی» تعریـف شده است و به طور گستردهای در طراحی،‏ شـبیهسـازی و ارزیابی عملکرد سیستمهای مختلف حرارتی و شـیمیایی- حرارتی به کار برده می‌شود. در این پژوهش تأثیر سوخت و نسبت تراکم بر قابلیت‌های کاردهی شیمیایی سوخت،‏ ترمومکانیکی و کل یک موتور اشتعال جرقه‌ای بررسی شد. نتایج نشان داد،‏ با افزایش نسبت تراکم،‏ روند تغییرات نمودار قابلیت‌کاردهی شیمیایی سوخت تغییر می کند. پارامتر ترمومکانیکی (a_th)‎ در نسبت تراکم 12 برای سوخت‌های E_0،‏ E_20،‏ E_40،‏ E_60 و E_85 به‌ترتیب 2‎/9،‏ 11،‏ 9‎/10،‏ 9‎/10 و 9‎/10درصد در مقایسه با نسبت تراکم 8 افزایش می‌یابد. همچنین،‏ قابلیت‌کاردهی کل (a)‎ در نسبت تراکم 12 سریع‌تر انجام می‌شود. بازده اکسرژی در نسبت تراکم 12 برای سوخت‌های E_0،‏ E_60 ? ،‏E?_(40 )،‏E_20 و E_85 به‌ترتیب 7‎/11،‏ 8‎/13،‏ 3‎/11،‏ 9‎/8 و 9‎/9 درصد در مقایسه با نسبت تراکم 8 افزایش می‌یابد. لازم به ذکر است،‏ با افزایش مقدار اتانول،‏ ترم‌های اکسرژی (ترمومکانیکی،‏ شیمیایی سوخت و کل) کاهش می‌یابند. با افزایش درصد حجمی اتانول بازده قانون دوم ترمودینامیک بیشتر می‌شود.

کلیدواژه‌ها