بعد فرکتال شاخص‌های مؤثر بر عملکرد کلتورهای خورشیدی صفحه تخت

نویسندگان

چکیده

داده‌های تابش خورشید نقش مهمی در طراحی ساختمان داخلی سیستم‌های خورشیدی دارند. تابش خورشید با توجه به شرایط جوی و آسمان نوسانات زیادی دارد. تجزیه و تحلیل داده‌های تابش کمک زیادی به بهینه‌سازی سیستم‌های خورشیدی می‌کند. در این مقاله از روش‌های سویک،‏ کاتز،‏ ام‌آر‌ال،‏ پتروسین‌دی،‏ پتروسین‌سی و هیگوچی برای تخمین بعد فرکتال تشعشع خورشید،‏ دما و رطوبت هوا استفاده شده است. با نرم‌افزار متلب روش‌های ذکر شده کدنویسی و اطلاعات موردنظر،‏ تجزیه و تحلیل شدند. نتایج نشان داد اثر دما بر پایه تر در روش ام‌آر‌ال در سطح 1 درصد و اثر رطوبت نسبی در روش پتروسین‌سی در سطح 5 درصد معنی‌دار بودند. روش هیگوچی بیشترین و روش پتروسین کمترین مقدار میانگین بعد فرکتال را داشتند. همچنین مقدار بعد فرکتال در روش‌های پتروسین‌دی و پتروسین‌سی،‏ در دوره‌های مختلف عدد‌های کوچک‌تر از یک بوده و با توجه به بعد فرکتال قابل قبول که مقداری بین یک تا دو است،‏ لذا این روش‌ها قابل اعتماد نیستند. بنابراین روش‌های سویک و هیگوچی با توجه به عملکرد آن‌ها در دوره‌های مختلف،‏ روش‌های پیشنهادی مناسبی برای پژوهش‌های مشابه هستند.

کلیدواژه‌ها