اثر کود نیتروژن و تراکم کاشت بر خواص فیزیکی و انرژی برشی ساقه سویا

نویسندگان

چکیده

برای بررسی اثر کود نیتروژن و تراکم بوته بر برخی خواص فیزیکی و انرژی برشی ساقه سویا رقم گرگان 3،‏ آزمایشی در سال 92-93 دانشکده کشاورزی دانشگاه گرگان اجرا شد. این پژوهش دارای دو فاکتور اصلی بود،‏ فاکتور اول مقدار کود نیتروژن بود که در سه سطح (100،‏ 200 و 300 کیلوگرم در هکتار) به خاک اضافه شد و فاکتور دوم تراکم کاشت بود که در سه سطح (100000،‏ 150000 و 200000 بوته بر هکتار) انجام شد. پارامترهای ارتفاع بوته،‏ قطر ساقه و انرژی برشی اندازه‌گیری شد. تست برش،‏ با سیستم پاندول انجام و رابطه بین انرژی برشی و قطر ساقه بررسی شد. آزمایش‌ها در قالب آزمایش فاکتوریل در طرح بلوک کاملاً تصادفی انجام شد. بر اساس نتایج این پژوهش بیشترین و کمترین مقدار ارتفاع ساقه 23‎/71 سانتی‌متر و 73‎/50 سانتی‌متر به ترتیب در تراکم 200000 بوته در هکتار و 100000 بوته در هکتار و در کود نیتروژن 300 کیلوگرم در هکتار و 100 کیلوگرم در هکتار به دست آمد. با افزایش کود نیتروژن مصرفی قطر ساقه از 15‎/8 به 6‎/9 میلی‌متر افزایش و با افزایش تراکم کشت،‏ قطر ساقه از 02‎/11 به 61‎/6 میلی‌متر کاهش یافت. همچنین با افزایش مقدار کود نیتروژن،‏ انرژی برشی از 49‎/2 به 88‎/2 ژول افزایش یافت. با افزایش تراکم کشت انرژی برشی از 31‎/3 به 022‎/2 ژول کاهش یافت. انرژی برشی با ضریب 28‎/0 با قطر ساقه رابطه مستقیم دارد.

کلیدواژه‌ها