تأثیر پرتودهی گاما بر روی کنترل میکروبی سه رقم سیب‌درختی

نویسندگان

چکیده

با فرآوری مواد غذایی به روش پرتودهی،‏ میکروارگانیسم‌ها عوامل فساد کنترل شده و کیفیت و ماندگاری مواد غذایی افزایش می‌یابد. سه رقم سیب‌درختی رد دلیشز (Red Delicious)‎،‏ گلدن دلیشز (Golden Delicious)‎ و گرانی اسمیت (Granny Smith)‎ از یک باغ در ارومیه خریداری شد،‏ سپس تعداد 100 عدد سیب در اندازه متوسط (120 تا 180 گرم) به طور کاملاً تصادفی انتخاب و به مدت یک هفته در سردخانه (4 درجه سانتی‌گراد) نگهداری و در کیسه‌های نایلونی استریل،‏ به‌ منظور پرتودهی بسته‌بندی و با دزهای شاهد،‏ 250،‏ 500،‏ 750 و 1000 گری با اشعه گاما (کبالت 60) پرتودهی شد. سپس برای مدت ‌زمان‌های صفر،‏ 60،‏120 و 180 روز در دو شرایط متفاوت انبارمانی که عبارت بود از شرایط انبار با دمای 2±15 درجه سانتی‌گراد با رطوبت نسبی %80 و شرایط یخچالی با دمای 1±3 درجه سانتی‌گراد با رطوبت نسبی %90 نگهداری شدند. در هر دو ماه نمونه‌ها از نظر کل میکروب‌ها و قارچ‌ها (کپک‌ها و مخمرها) بررسی و با نمونه‌های شاهد (پرتو ندیده) مقایسه شدند. نتایج حاصل از این بررسی‌ها نشان می‌دهد که شرایط مناسب از نظر کنترل میکروبی در مدت انبارمانی شش ماه برای تثبیت کیفیت ارقام سیب دز 750 گری دز بهینه و مناسب در دمای یخچالی به منظور نگهداری است.

کلیدواژه‌ها