مناسبترین روش ذخیره‌سازی انرژی خورشیدی در گلخانه با توجه به عواملفنی، اقتصادی و زیست محیطی

نویسندگان

چکیده

این پژوهش با هدف یافتن مناسب‌ترین سامانه جذب انرژی خورشیدی برای استفاده در گلخانه انجام شد. برای این منظور 5 گلخانه هر کدام با مساحت 10 مترمربع در شهرستان ایذه ساخته شد. 5 سامانه مجزا شامل سامانه‌های رایج،‏ آبگرمکن خورشیدی،‏ دیوار آبی،‏ بستر سنگی و مواد تغییر فاز دهنده هر کدام در یک واحد گلخانه پیاده‌سازی شده و پژوهش در مدت شش ماه انجام گردید. عوامل فنی از جمله ایمنی کاربرد،‏ عمرمفید،‏ قابلیت اطمینان،‏ سهولت نگهداری و تعمیرات در کنار عوامل اقتصادی و زیست‌محیطی با آزمون دانکن مقایسه شده و در نهایت برای معرفی بهترین سامانه از تحلیل سلسه مراتبی استفاده شد. نتایج نشان داد که سامانه آبگرمکن خورشیدی هزینه و جذب انرژی بیشتر و متوسط زمان تعمیر کمتری داشته و روش مواد تغییر فاز دهنده کمترین فرکانس خرابی را داشته است. تحلیل سلسله مراتبی مناسب‌ترین سامانه را دیوار آبی و پس از آن آبگرمکن خورشیدی مشخص کرد. آبگرمکن خورشیدی اگرچه مصرف سوخت کمتری داشته،‏ اما هزینه بالاتر،‏ خدمات پس از فروش پایین‌تر و فرکانس خرابی و ضریب تکرار حادثه بیشتری از دیوار آبی داشته است. این روش می‌تواند با کاهش هزینه‌ها و بهبود خدمات پس از فروش برای استفاده در رتبه نخست قرار گیرد. قرار گرفتن روش سنتی در رتبه آخر نشان می‌دهد که این روش مناسب نبوده و در استفاده از آن باید تجدید نظر شود.

کلیدواژه‌ها