اثر سرعت همزن بر ویژگیهای ماده آبکی، جمعیت میکروبی آن و ترکیبات بیوگاز تولید شده در دستگاه بیوگاز نیمه صنعتی

نویسندگان

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی اثر سرعت همزن بر ترکیبات بیوگاز تولیدی در یک دستگاه بیوگاز نیمه‌صنعتی است. بدین منظور از ماده آبکی حاصل از ترکیب ??% کود گاو،‏ ??% فاضلاب شهر و ?% ضایعات آشپزخانه همراه با افزایش %??‎/? سود و %??‎/? آب اکسیژنه به عنوان پیش تیمار شیمیایی،‏ بیوگاز تولید شد. سپس،‏ اثر دور همزن بررسی شد. نتایج نشان داد که با افزایش دور همزن از rpm?? به rpm???،‏ مقدار متان و منواکسیدکربن تولیدی به ترتیب حدود %?‎/? و %?‎/?? افزایش یافت و مقدار سولفید هیدروژن و اکسیژن نیز به ترتیب %? و %?‎/? کاهش یافت. این امر ناشی از کاهش بیشتر اکسیژن مورد نیاز شیمیایی و ذرات فرار کل ماده آبکی در دور rpm??? نسبت به rpm?? به ترتیب به مقدار %?‎/? و %?‎/? است که خود به خاطر افزایش جمعیت میکروب‌های بی‌هوازی به مقدار %?‎/? است. علاوه بر این،‏ روند کاملاً مشابهی بین تولید متان و جمعیت باکتری‌های بی‌هوازی ماده آبکی به دست آمد که مشابه روند کاهش نیاز شیمیایی اکسیژن محلول و ذرات فرار کل بود.

کلیدواژه‌ها