تأثیر قفل دیفرانسیل بر میزان لغزش چرخ‌های محرک و مصرف سوخت تراکتور در اجرای شخم با گاوآهن برگردان‌دار

نویسندگان

چکیده

این پژوهش برای بررسی تأثیر استفاده از قفل دیفرانسیل بر میزان لغزش چرخ‌های محرک و مصرف سوخت تراکتورهای ITM??? و ITM??? انجام شد. در این پژوهش،‏ متغیرها شامل عمق شخم (دو سطح ?? و ?? سانتی‌متر) و قفل دیفرانسیل (استفاده و عدم استفاده از قفل دیفرانسیل) بودند. آزمایش‌ها به صورت طرح اسپلیت پلات در قالب بلوک‌های کامل تصادفی سه تکرار اجرا شد. آزمایش‌ها در شرایط یکسان مزرعه‌ای و در حالت گاورو بودن زمین در مزرعه پژوهشی دانشگاه شهرکرد انجام شد. بررسی فاکتورها با اندازه‌گیری پارامترهای لغزش چرخ‌های محرک،‏ مصرف سوخت تراکتور و زمان طی مسیر انجام شد. نتایج نشان داد که استفاده از قفل دیفرانسیل به هنگام شخم با گاوآهن برگردان‌دار درتمامی تراکتورها سبب کاهش سوخت مصرفی و زمان طی مسیر شد. استفاده از قفل دیفرانسیل اثر معنی‌داری بر لغزش چرخ‌های محرک تراکتور داشت،‏ به‌ طوری‌‌ که با استفاده از قفل دیفرانسیل در همه تراکتورها میانگین میزان لغزش چرخ‌های عقب سمت راست ??‎/?? درصد و لغزش چرخ‌های عقب سمت چپ ??‎/?? درصد کمتر شد. همچنین با افزایش عمق شخم میزان لغزش چرخ‌های محرک،‏ مصرف سوخت و زمان طی مسیر در همه تراکتورها و در هردو وضعیت قفل دیفرانسیل افزایش یافت.

کلیدواژه‌ها