به ‌کارگیری سامانه هوشمند برای تعیین ارزش ریالی دانه‌های برنج سفید بر اساس خواص ظاهری و درصد برنج شکم گچی

نویسندگان

چکیده

درجه‌بندی و دسته‌بندی کیفی برنج یکی از عوامل مؤثر بر بازارپسندی و رضایت مشتری است. هدف از این پژوهش تدوین الگوریتم دقیقی برای تشخیص سه شاخص‌ مهم کیفی دانه‌های برنج شامل درصد دانه‌های شکسته،‏ درصد دانه‌های گچی و درجه سفیدی دانه‌های برنج بود. تعدادی نمونه‌ی برنج رقم علی‌کاظمی،‏ از مؤسسه تحقیقات برنج کشور تهیه شد. پس از نظرسنجی از اشخاص خبره،‏ از هر یک از ویژگی‌های مذکور سه سطح کمی (کم،‏ متوسط و زیاد) تعریف شد. از هر 270 نمونه برنج در شرایط یکسان تصویر‌برداری انجام شد. در تدوین مدل استنتاج فازی برای قیمت‌گذاری محصول از موتور استنتاج فازی نوع ممدانی بهره‌گیری شد و غیرفازی‌سازی با غیرفازی‌ساز مرکز ناحیه انجام شد. نتایج نشان داد که دقت الگوریتم پردازش تصویر در تشخیص درصد عددی دانه‌های شکسته،‏ درصد عددی دانه‌های گچی و درجه سفیدی دانه‌های برنج به‌ترتیب و به طور متوسط برابر با 2‎/95 درصد،‏ 74‎/90 درصد و 99‎/98 درصد بود. زمان کل مورد نیاز برای اجرای الگوریتم پردازش تصویر و فرآیند استنتاج فازی با سه ورودی تا تعیین قیمت محصول برابر 24‎/2 ثانیه بود. تصمیمات گرفته شده با مدل فازی در 2‎/95 درصد از موارد با نظر اعلام شده از سوی کارشناس خبره همخوانی داشت. این سامانه به خوبی می‌تواند جایگزین روش‌های سنتی مورد استفاده در بازار خرید و فروش و کارخانه‌های فرآوری محصول برنج شده و در زمان کمتر و با دقت بیشتر خصوصیات کلیدی دانه‌های برنج را ارزیابی کند.

کلیدواژه‌ها