تشخیص تخم‌مرغ‌های بی‌نطفه از نطفه‌دار در دوره انکوباسیون با استفاده از خواص دی‌الکتریک تخم‌مرغ

نویسندگان

چکیده

یکی از معضلات صنعت مرغ‌داری،‏ تفکیک تخم‌مرغ‌های نطفه‌دار از بی‌نطفه است. هرچه این تفکیک در روزهای ابتدایی دوره انکوباسیون انجام بگیرد،‏ فضای کمتری از دستگاه انکوباتور اشغال و موجب افزایش ظرفیت جوجه‌کشی و افزایش راندمان جوجه‌کشی می‌شود. در این پژوهش،‏ با استفاده از ضرایب اتلاف و دی‌الکتریک تخم‌مرغ‌های نژاد هایلاین،‏ تخم‌مرغ‌های بی‌نطفه تشخیص داده شد. برای انجام پژوهش از 126 تخم‌مرغ استفاده گردید. در روز سوم داده‌برداری انجام گرفت،‏ در روز پنجم مشخص شد که 112 تخم‌مرغ نطفه‌دار و 14 تخم‌مرغ بی‌نطفه است. پس از انتقال داده‌ها به نرم‌افزار Weka،‏ داده‌ها با استفاده از طبقه‌بندهای شبکه عصبی و ماشین‌بردار پشتیبان تجزیه ‌و تحلیل شدند. نتایج نشان داد شبکه عصبی و ماشین بردار پشتیبان توانستند با دقت 100% تخم‌مرغ نطفه‌دار از بی‌نطفه را در روز سوم تشخیص دهند. روش تشخیص تخم‌مرغ بی‌‌نطفه با استفاده از سنجش هدایت الکتریکی،‏ روشی غیر‌مخرب و دارای دقت بیشتر نسبت به روش‌های پردازش تصویر،‏ پردازش موج و PCR است.

کلیدواژه‌ها