بررسی جداسازی پنوماتیک مغز بادام (رقم مامایی) از تکه‌های پوست چوبی

نویسندگان

چکیده

یکی از فرآیندها،‏ پس از برداشت بادام به دست آوردن مغز آن از هسته چوبی است. مهم‌ترین مشکل در این راه،‏ جداسازی مغز از پوست چوبی پس از شکستن آن است. از این رو برای شناسایی روش مناسب پالایش مغز بادام از پوست چوبی،‏ جداسازی پنوماتیک این محصول بررسی شد. نتایج بررسی‌ها نشان داد سرعت بهینه جریان هوا برای انجام جداسازی برابر 5‎/7 متر بر ثانیه است که در این سرعت بازده جداسازی پوست %4‎/68 و خطای جداسازی مغز صفر درصد خواهد بود. همچنین افزایش نرخ تغذیه،‏ زاویه ورود مخلوط به تونل دستگاه و فاصله بین محل ورود مخلوط تا خروج مغز سبب کاهش بازده جداسازی پوست می‌شود. افزایش تعداد تکرار عملیات،‏ بازده جداسازی پوست را افزایش داد. در هر صورت تکرار بهینه عملیات برای جداسازی پوست 6 تکرار به دست آمد. همچنین تحلیل مخلوط خروجی از قسمت مغزها نشان داد که جداسازی تکه‌های پوست چوبی با طول بین 20 میلی‎متر تا 30 میلی‌متر به خوبی انجام نشده و حدود 50% از آن‌ها در خروجی مغزها مشاهده شده‌ است.

کلیدواژه‌ها