تحلیل انرژی و اکسرژی فرآیند خشک شدن موز با استفاده از خشک‌کن هیبریدی

نویسندگان

چکیده

مصرف انرژی در صنعت خشک کردن،‏ موجب شده است که خشک کردن،‏ یک عمل با مصرف انرژی زیاد باشد. در این پژوهش،‏ آنالیز انرژی و اکسرژی خشک شدن موز با استفاده از خشک‌کن هیبریدی انجام شد. آزمایش‌ها در سه سرعت هوای 1،‏ 5‎/1 و 2 متر بر ثانیه و سه دمای هوای 60،‏ 70 و 80 درجه سلسیوس با ضخامت 5 میلی‌متر انجام شد. طرح آزمایشی انتخاب شده،‏ آزمایش فاکتوریل در قالب طرح بلوک کامل تصادفی بود. با افزایش دمای هوا و سرعت هوا،‏ میزان مصرف انرژی،‏ گرمای تبخیر شده،‏ مجموع اکسرژی خروجی،‏ اتلاف اکسرژی افزایش یافت؛ در حالیکه بازده اکسرژی کاهش یافت. نتایج حاصل از تحلیل انرژی و اکسرژی نشان داد که بیشترین میزان مصرف انرژی و میزان اتلاف اکسرژی برای دمای 80 درجه سلسیوس و سرعت 2 متر بر ثانیه به ترتیب برابر 91‎/0 و 41‎/0 کیلو‌ژول بر ثانیه بوده است. همچنین کمترین مقدار میزان مصرف انرژی و میزان اتلاف اکسرژی برای دمای 60 درجه سلسیوس و سرعت 1 متر بر ثانیه به ترتیب برابر 10‎/0 و 02‎/0 کیلوژول بر ثانیه به دست آمد. بیشترین مقدار راندمان اکسرژی طی فرآیند خشک شدن در دمای 60 درجه سانتی‌گراد و سرعت هوای 1 متر بر ثانیه برابر 91% بود و کمترین مقدار آن در دمای 80 درجه سلسیوس و سرعت هوای 2 متر بر ثانیه برابر 3‎/0% بود.

کلیدواژه‌ها