بررسی تأثیر استفاده از یک مافلر ترکیبی بر کاهش صدای یک موتور ژنراتور کوچک گازسوز

نویسندگان

چکیده

در این مطالعه تأثیر استفاده از یک مافلر ترکیبی بر صدای یک موتور ژنراتور کوچک گازسوز که با یک محفظه آکوستیک پوشیده شده بود،‏ بررسی شد. مشخصات یک مافلر انعکاسی با روش توصیه شده به وسیله کمیته ASHRAE 2.6،‏ محاسبه شد و بر اساس آن مافلر مناسب انتخاب شد. این مافلر به مافلر نصب شده به وسیله کارخانه روی موتور ژنراتور (GM)‎ اضافه شد و مافلر ترکیبی (HM)‎ شکل گرفت. صدای ژنراتور برای دو حالت GM و HM در چهار سمت آن و در 5 سطح مختلف بارگذاری موتور (0%،‏ 25%،‏ 50%،‏ 75%،‏ 100%) با استفاده از صداسنج اندازه‌گیری شد. نتایج نشان داد که استفاده از مافلر ترکیبی می‌‌تواند صدای ژنراتور را در فرکانس احتراق (5‎/31 هرتز) و فرکانس‌های بیشتر از 1000 هرتز کاهش دهد که حداکثر مقدار آن‌ها به ترتیب 7‎/11 و 26 دسی‌بل بود. تراز صدای کلی در مقیاس A موتور ژنراتور برای کلیه سطوح بارگذاری و 4 سمت برای حالت HM در محدوده 8‎/85- 3‎/72 دسی‌بل (A)‎ بود. عملکرد آکوستیکی مافلر ترکیبی برای سمتی که بیشترین میزان صدا وجود داشت (سمت جلوی اگزوز) از 1‎/5 دسی‌بل (A)‎ در حالت بدون بار به 61‎/10 دسی‌بل (A)‎ در حالت بار کامل افزایش یافت. بنابراین استفاده از مافلر ترکیبی می‌تواند به عنوان راهکار مناسب برای کاهش صدای موتور ژنراتور مورد بررسی توصیه شود.

کلیدواژه‌ها