ساخت، توسعه و ارزیابی سامانه جداکننده‏ توت‌فرنگی با استفاده از تکنولوژی بینایی ماشین

نویسندگان

چکیده

سیستم بینایی ماشین،‏ از جمله سیستم‏های جدید در زمینه تشخیص کیفیت محصولات کشاورزی است. کیفیت محصولات کشاورزی،‏ عاملی تعیین‌کننده در بازارپسندی محصول است. در این پژوهش،‏ دستگاهی به منظور توسعه و ارزیابی جداکننده توت‌فرنگی با استفاده از تکنولوژی بینایی‏ ماشین ساخته شد. توت‌فرنگی،‏ به عنوان منبع غنی از آنتوسیانین در طبیعت است. آنتوسیانین‌ها به دلیل آثار مفید در سلامتی،‏ به خصوص به دلیل داشتن فعالیت آنتی‏اکسیدانی،‏ ضدسرطانی و ضدالتهابی،‏ بسیار مورد توجه هستند. در این پژوهش،‏ به امکان استفاده از الگوریتم پردازش تصویر برای تعیین بی‌درنگ رسیدگی میوه توت ‏فرنگی بر اساس ویژگی داخلی (میزان آنتوسیانین) پرداخته شد. بر این اساس 12 تک کانال رنگی توسعه و 228 ویژگی رنگی و بافتی استخراج و برای تعیین مؤثرترین ویژگی‌های استخراج شده،‏ آنالیز همبستگی میان پارامترهای مخرب (وزن،‏ آنتوسیانین،‏ قند،‏ کلروفیل و کارتنوئید) و غیرمخرب در سطح احتمال 5% انجام شد. نتایج بررسی‏ها نشان داد که فضای رنگی R/(R+G+B)‎ به عنوان فضای مطلوب و همچنین میانگین و کشیدگی این فضای رنگی به ترتیب با ضریب همبستگی 93‎/0 و 91‎/0 با آنتوسیانین به عنوان بهترین ویژگی‌ها انتخاب شدند. به علاوه میزان رسیدگی توت‏فرنگی در طی مراحل مختلف رشد با استفاده از سیستم بینایی ‏ماشین با دقت 90% تشخیص داده شد.

کلیدواژه‌ها