طراحی و پیاده سازی سامانه بینایی ماشین برای تشخیص انسان ایستاده در جلوی تراکتور

نویسندگان

چکیده

با توجه به گسترش استفاده از تراکتور و ماشین‌های خودگردان کشاورزی،‏ آمار مرگ و میر ناشی از تصادفات با ماشین‌های کشاورزی نیز رو به افزایش است. لذا وجود یک سامانه هشداردهنده برای تشخیص موانع و انسان بر روی ماشین‌های کشاورزی جهت جلوگیری از تصادفات می‌تواند بسیار مفید باشد. در این پژوهش با هدف توسعه یک سامانه بینایی ماشین برای تشخیص انسان ایستاده در جلوی تراکتور جهت استفاده در سامانه‌های هشداردهنده یا هدایت خودکار وسایل نقلیه کشاورزی،‏ یک الگوریتم پردازش تصویر خاص،‏ طراحی و در محیط نرم افزار متلب پیاده سازی شد. در این سامانه با نصب یک دوربین در جلوی تراکتور،‏ تصویر جاده جلوی تراکتور به نرم افزار سامانه منتقل شد. در الگوریتم طراحی شده،‏ پس از حذف بخش های زائد تصویر ورودی،‏ با استفاده از اندازه گرادیان و تکنیک‌های آبگیر،‏ و سپس با تفاضل انسان از پس زمینه،‏ وجود انسان در تصویر تشخیص داده شد. مطابق نتایج بدست آمده از ارزیابی در برداشت‌های مختلف تصویر،‏ الگوریتم پیشنهادی در مقایسه با دو روش معمول تشخیص انسان (هیستوگرام گرادیان جهت‌دار و آبشار) از دقت بالایی در فواصل ? تا ?? متر برخوردار بود. میانگین مقادیر دقت شناسایی الگوریتم پیشنهادی در این فواصل ?? تا ?? درصد بدست آمد. نتایج تجزیه واریانس دقت عملکرد در شناسایی انسان نشان داد که اثر روش شناسایی و فاصله بر دقت شناسایی انسان و همچنین اثرات متقابل تیمارها،‏ در سطح یک درصد معنادار بودند.

کلیدواژه‌ها