ارزیابی سامانه تشخیص تقلب روغن زیتون مبتنی بر پردازش تصویر و طیف سنجی دی الکتریک

نویسندگان

چکیده

عمده‌ترین روش تقلب در روغن زیتون مخلوط کردن روغن‌های گیاهی مانند ذرت،‏ کلزا،‏ آفتابگردان و سویا به روغن خالص زیتون است. هدف این تحقیق ارزیابی یک سامانه قابل حمل به ‌منظور تشخیص تقلب روغن زیتون به کمک تلفیق فناوری‌های ماشین بینایی و طیف سنجی دی الکتریکی با حسگر خازنی است. به ‌منظور طبقه‌بندی نمونه‌های روغن زیتون تقلبی و اصل با استفاده از ویژگی‌های فرکانسی و رنگ،‏ از تکنیک‌های آنالیز مؤلفه‌های اصلی (PCA)‎،‏ تحلیل تفکیک خطی (LDA)‎ و شبکه عصبی مصنوعی استفاده‌ شد. بهترین شبکه با ساختار 1-6-36 برای پیش‌بینی نمونه‌های مخلوط شده زیتون و آفتابگردان مقادیر ضریب همبستگی و میانگین مربعات خطا را به ترتیب 944‎/0 و 006‎/0 ارائه داد. همچنین بهترین شبکه با ساختار 1-10-36 برای پیش‌بینی نمونه‌های مخلوط شده زیتون و کلزا مقادیر ضریب همبستگی و میانگین مربعات خطا را به ترتیب 946‎/0 و 0003‎/0 ارائه داد. در گام نهایی از ترکیب ویژگی‌های دی‌الکتریک و رنگی به منظور مدل‌سازی مسئله استفاده گردید. مقادیر ضریب همبستگی و میانگین مربعات خطا برای نمونه‌های مخلوط شده زیتون و آفتابگردان برابر 962‎/0 و 008‎/0 با ساختار 1-2-38 و برای نمونه‌های مخلوط شده زیتون و کلزا مقادیر 961‎/0 و 0013‎/0 با ساختار 1-16-38 حاصل شد.

کلیدواژه‌ها