بهره‌گیری از حسگر GreenSeeker در سنجش شاخص سطح کانوپی گیاه ذرت

نویسندگان

چکیده

اخیراً استفاده از حسگر GreenSeeker به دلیل دقت و سرعت مناسب در تشخیص شاخص سبزینگی مورد توجه بسیاری از کشاورزان قرار گرفته است. هدف اصلی این پژوهش بررسی قابلیت این حسگر در اندازه‌گیری شاخص سبزینگی و امکان جایگزینی آن نسبت به روش‌های متداول می‌باشد. در این پژوهش مقدار سطح کل برگ‌های کانوپی‌ها به روش پردازش تصویر اندازه‌گیری شد و بهترین تابع جداسازی کانوپی گیاهی از خاک،‏ G-R بدست آمد. با تحلیل نتایج،‏ همبستگی مناسبی بین شاخص سبزینگی و سطح بالایی کانوپی‌ها بدست آمد (84‎/0R2=). نتایج نشان داد که بین این دو شاخص بدست آمده از این حسگر و دستگاه کلروفیل سنج مدل SPAD-502 همبستگی مناسبی (82‎/0=R2 ) وجود داشته و این حسگر قابلیت مناسبی در اندازه گیری مقدار سبزینگی گیاه دارد. در بررسی اثر مواد آلی سطحی،‏ ریشه میانگین مربعات خطای حاصل از مواد سطحی بر خروجی حسگر 048‎/0 بدست آمد که نشان می دهد این مواد تاثیر قابل توجهی بر خروجی حسگر ندارند. در انتها می‏توان چنین نتیجه گیری کرد که حسگر GreenSeeker اگر در دوره سبزینگی گیاه مورد استفاده قرار گیرد قابلیت مناسبی در سنجش سطح کل برگ و سبزینگی گیاه داشته و به وسیله آن می‌توان مقایسه مناسبی بین سطح پوششی گیاهان در مزارع مختلف انجام داد.

کلیدواژه‌ها