بررسی اثر بار عمودی، سرعت پیشروی و تعداد عبور چرخ بر شاخص مخروط و نشست خاک

نویسندگان

چکیده

امروزه یکی از محدودیت‌های جدی در پهنه مزارع کشاورزی،‏ وضعیت خاک‌های زراعی و تراکم خاک در اثر تردد ماشین‌های کشاورزی است. مدیریت تردد ماشین بر روی خاک به لحاظ چند و چون،‏ وابسته به پارامترهای هر سه بخش ماشین،‏ خاک و عملیات زراعی است. این تحقیق با هدف بررسی اثر سرعت پیشروی و بار روی چرخ و همچینن اثرات تعدد عبور چرخ بر تراکم خاک لومی رسی صورت گرفت. آزمایش‌های تجربی در محیط انباره خاک و با استفاده از یک آزمونگر تک‌چرخ انجام پذیرفت. بار روی چرخ در سه سطح 2،‏ 3 و 4 کیلونیوتن و سرعت پیشروی در سه سطح 5‎/0،‏ 1 و 5‎/1 متر بر ثانیه در نظر گرفته شد. عمق نشست چرخ و میزان شاخص مخروطی خاک به عنوان متغیرهای هدف در قالب ترکیب‌های مختلف تیماری و عبورهای مکرر چرخ در هر مسیر اندازه‌گیری شده است. نتایج حاکی از روند متغیر افزایش پارامترهای مرتبط با تراکم خاک در اثنای تکرار عبور چرخ بوده است. اثر بار بر افزایش عمق نشست تنها تا تردد ششم معنی دار دیده شده است.از طرفی میزان بار و تعداد تردد اثر معنی داری بر افزایش شاخص مخروطی خاک داشته و در مقابل اثر سرعت پیشروی بر این پارامتر با تکیه بر بررسی‌های آماری قابل چشم پوشی دیده شد. همچنین تاثیر تعداد عبور چرخ بر عمق رد چرخ و نیز شاخص مخروطی خاک در قالب مدلهای رگرسیونی استخراج شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the effects of tire load, forward velocity and multi-pass on cone index and soil compaction

نویسندگان [English]

  • sajjad derafshpour
  • Aref Mardani

چکیده [English]

One of the major concerns in farmlands is soil compaction caused by trafficking of agricultural machinery. Machinery trafficking management on farmland in terms of how and why is depended on the parameters of each section, soil and crop operations. This study is aimed at investigating the effects of wheel forward velocity, load and multi-pass on clay loam soil compaction. Experimental tests were conducted in the soil bin facility equipped with single wheel tester. Input parameters were velocity at three levels (i.e. 0.5, 1 and 1.5 m/s) and wheel load at three levels (i.e. 2, 3, 4 kN). Rut depths and cone index as research target variables were measured in different combinations of treatment and repetition of wheel passes in each direction. The effect of wheel load on the increase of rut depth was only significant up to sixth levels. Moreover, wheel load and number of passes over the same path had a significant effect on the increase of cone index. In contrary, the effect of forward velocity on this parameter is ignorable based on the statistical analysis performed. Furthermore, the effect of wheel pass number on rut depth and cone index are extracted in regression models.

کلیدواژه‌ها [English]

  • soil bin-tire-Cone index-multi- pass-compaction-