بررسی اثر بار عمودی، سرعت پیشروی و تعداد عبور چرخ بر شاخص مخروط و نشست خاک

نویسندگان

چکیده

امروزه یکی از محدودیت‌های جدی در پهنه مزارع کشاورزی،‏ وضعیت خاک‌های زراعی و تراکم خاک در اثر تردد ماشین‌های کشاورزی است. مدیریت تردد ماشین بر روی خاک به لحاظ چند و چون،‏ وابسته به پارامترهای هر سه بخش ماشین،‏ خاک و عملیات زراعی است. این تحقیق با هدف بررسی اثر سرعت پیشروی و بار روی چرخ و همچینن اثرات تعدد عبور چرخ بر تراکم خاک لومی رسی صورت گرفت. آزمایش‌های تجربی در محیط انباره خاک و با استفاده از یک آزمونگر تک‌چرخ انجام پذیرفت. بار روی چرخ در سه سطح 2،‏ 3 و 4 کیلونیوتن و سرعت پیشروی در سه سطح 5‎/0،‏ 1 و 5‎/1 متر بر ثانیه در نظر گرفته شد. عمق نشست چرخ و میزان شاخص مخروطی خاک به عنوان متغیرهای هدف در قالب ترکیب‌های مختلف تیماری و عبورهای مکرر چرخ در هر مسیر اندازه‌گیری شده است. نتایج حاکی از روند متغیر افزایش پارامترهای مرتبط با تراکم خاک در اثنای تکرار عبور چرخ بوده است. اثر بار بر افزایش عمق نشست تنها تا تردد ششم معنی دار دیده شده است.از طرفی میزان بار و تعداد تردد اثر معنی داری بر افزایش شاخص مخروطی خاک داشته و در مقابل اثر سرعت پیشروی بر این پارامتر با تکیه بر بررسی‌های آماری قابل چشم پوشی دیده شد. همچنین تاثیر تعداد عبور چرخ بر عمق رد چرخ و نیز شاخص مخروطی خاک در قالب مدلهای رگرسیونی استخراج شده است.

کلیدواژه‌ها