ارزیابی سازگاری تراکتور MF399 از جنبه های ارگونومیکی در استان کهگیلویه و بویراحمد

نویسندگان

چکیده

مطالعه حاضر با هدف تعیین اختلالات اسکلتی- عضلانی و ارزیابی ریسک ابتلا به این اختلالات بر روی رانندگان تراکتور 399 MF در استان کهگیلویه و بویراحمد انجام شد. در این مطالعه وضعیت‌های بدنی160نفر از رانندگان تراکتور از میان کل رانندگان تراکتور استان با استفاده از جدول کرجی مورگان،‏ در چهار وظیفه و20 وضعیت کاری با استفاده از روش ارزیابی سریع وضعیت کل بدن،‏ ارزیابی و میزان شیوع اختلالات اسکلتی- عضلانی و بکمک پرسش‌نامه نوردیک بدست آمد. تجزیه‌ و تحلیل نتایج با استفاده از آزمون‌‎های آماری t مستقل،‏Chi-Square)‎X 2) و آزمون نسبت‎ها انجام شد. 9‎/91 درصد از افراد مورد مطالعه در طی 12 ماه کار حداقل در یک ناحیه از بدن دچار اختلالات اسکلتی- عضلانی بوده‎اند. بیشترین فراوانی مربوط به گردن (54‎/83 درصد) و کمر (33‎/75 درصد)کمترین فراوانی مربوط به پاو قوزک پا (36‎/17 درصد) بود. همچنین نتایج حاصل از تکنیکREBA نشان داد در میان20 وضعیت کاری بررسی شده،‏ 7 وضعیت در سطح خطر متوسط قرار دارند و انجام اقدامات اصلاحی در مورد آن‏ها ضروری است و 13 وضعیت در سطح خطر بالا قرار دارند و اقدامات اصلاحی در مورد آن‎ها باید هرچه زودتر انجام شود. براساس نتایج بدست آمده،‏ عمده ترین مشکل ارگونومیک در تحقیق انجام گرفته وضعیت نامطلوب،‏ نیروی وارد بر زانو،‏ نیروی وارد بر کمر و خمش وپیچش گردن می باشد؛ که نیازمند انجام اقدامات اصلاحی است.

کلیدواژه‌ها