تعیین ظرفیت نگهداری-تعمیرات (نت) مناسب برای چند تراکتور متداول در ایران با استفاده از تئوری صف

نویسندگان

چکیده

تراکتورها از جمله اجزای جداناپذیر فعالیت کشاورزی بوده و در هنگام خرابی مطلوب است که در حداقل زمان ممکن تعمیر شده و به کار خود ادامه دهند. بـا برقـراری یـک برنامه مؤثر نگهداری و تعمیـرات (نت)، میـزان هزینـه‌‌های سـرویس و نگهداری و میـزان توقـف ماشـین بـه میـزان قابـل قبـولی کـاهش می‌‌‌‌یابد. در این پژوهش در گام نخست توابع عمر و تعمیر یک واحد ارائه خدمات مکانیزه که در این پژوهش با عنوان سیستم نام برده می‌شود شامل دو تراکتور مسی‌فرگوسن ???، دو تراکتور مسی‌فرگوسن ??? و دو تراکتور نیوهلند ??? برآورد گردید. سپس تعمیرپذیری و قابلیت اطمینان تراکتور‌‌ها بررسی شد. سپس با بهره‌گیری از تئوری صف واحد نگهداری-تعمیرات مناسب با وضعیت کار تراکتور‌‌ها پیشنهاد گردید. در واقع در این پژوهش برای اولین بار در بخش ماشین‌های کشاورزی یک منطقه از ایران با ترکیب استفاده از توابع عمر و تعمیر تراکتورها و تئوری صف، ظرفیت نت مناسب تخمین زده می‌شود تا تراکتورها با تحمل کمترین زمان رکود به فعالیت خود ادامه دهند. نتایج بهترین تابع عمر را تابع پواسون و بهترین تابع تعمیرات را نمایی منفی نشان داد. در طول عمر ???? ساعت کار، تعمیرات اضطراری تراکتور نیوهلند ??? نسبت به تراکتور مسی‌فرگوسن ??? در حدود ??? ساعت بیشتر بوده است. قابلیت اطمینان سیستم با حداقل سه تراکتور سالم در زمان ?? ساعت ??% برآورد گردید. با استفاده از تئوری صف ظرفیت تعمیر ?/? تراکتور در هر شیفت کاری پیشنهاد شد.

کلیدواژه‌ها