انتخاب الگوی مناسب پیش‌بینی نرخ خرابی تراکتور مسی فرگوسن در استراتژی‌های مختلف نگهداری

نویسنده

چکیده

امروزه با مکانیزه شدن سیستم‌های کشاورزی، انجام به‌موقع فعالیت‌ها نیازمند برنامه‌ریزی صحیح ماشینی است. برای برنامه‌ریزی صحیح باید از زمان دقیق توقف ماشین‌ها اطلاع داشت. در همین راستا مطالعه‌ای جهت پیش‌بینی دقیق میزان نرخ خرابی تراکتور مسی‌فرگوسن ??? برای دو استراتژی نگهداری اصلاحی و پیشگیرانه در استان خوزستان برنامه‌ریزی و اجرا شد. برای این منظور الگوهای رگرسیون ARIMA و نمائی برآورد و بهترین الگو انتخاب گردید. بررسی آزمون تصادفی بودن (دوربین واتسون) سری‌های هر دو استراتژی مبین غیرتصادفی بودن آنها بود. بر اساس نتایج حاصل از محاسبه معیار کمترین خطای پیش‌بینی، برای پیش-بینی سری‌های استراتژی نگهداری اصلاحی و پیشگیرانه الگوی ARIMA به عنوان روش برتر در مقایسه با سایر روش‌ها شناخته شد. لذا استفاده از روش مذکور به شرط ثابت بودن شرایط، نتایجی با کمترین خطا به‌دست خواهد داد. بر اساس نتایج حاصل از پیش‌بینی متغیر نرخ خرابی مشخص شد که تفاوت چندانی در ویژگی‌های نرخ خرابی پیش‌بینی‌شده و نرخ خرابی پیش‌بینی‌شده تراکتور وجود ندارد که این امر بیانگر دقت بالای پیش‌بینی با استفاده از مدل ARIMA می‌باشد.

کلیدواژه‌ها