تحلیل انرژی - اکسرژی و طراحی یک خشک‌کن خورشیدی غیرمستقیم برای نعناع تحت تأثیر دبی‌های جرمی مختلف هوا

نویسندگان

چکیده

در این مقاله پس از طراحی و ساخت یک دستگاه خشک‌کن خورشیدی فعال غیرمستقیم، تأثیر دبی جرمی هوا در شرایط فعال و غیرفعال خشک‌کن بر عملکرد دستگاه از نظر میزان جذب انرژی و ایجاد گرما در خشک‌کن بررسی شد. ابتدا، بر اساس قوانین بقای جرم و انرژی ابعاد خشک‌کن، طراحی و سپس در دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد ساخته شد، و بر اساس قانون اول و دوم ترمودینامیک به تحلیل انرژی و اکسرژی و مؤلفه‌های مؤثر بر آن‌ها پرداخته شد. آزمایش‌ها بر روی نعناع در روزهای ?، ? و ? تیرماه ???? در دو حالت فعال (فن مکنده روشن) و غیرفعال (فن خاموش) انجام شد. آزمایش‌ها از ساعت ? صبح شروع و تا ? بعدازظهر ادامه داشت و اثر سه سطح سرعت هوا (?/?، ? و ? متر بر ثانیه) بر روی خشک‌کن ساخته‌شده مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاکی از این بود که مصرف انرژی در هر دو حالت خشک‌کن (فعال و غیرفعال) مستقل از دبی جریان بوده و بیشتر تحت تأثیر محتوای رطوبتی محصول می‌باشد؛ درحالی‌که بیشترین بهره‌وری اکسرژی در جریان همرفت طبیعی مشاهده شد.

کلیدواژه‌ها