برآورد شاخص‏‌های دقیق‏‌کاری با استفاده از سامانه صوتی

نویسندگان

چکیده

در این پژوهش، یک سامانة صوتی برای برآورد آنلاین شاخص‌های عملکردی دقیق‌کاری پیشنهاد شده است. روش بر اساس استفاده از افزایش دامنه سیگنال صوتی در برخورد هر بذر با صفحه برخورد طرح‌ریزی شده است. سیگنال صوتی در هر برخورد با عبور از آستانه صوتی تعریف‌شده، به‌عنوان یک رویداد ثبت‌شده و وارد الگوریتم برآورد شاخص‌های عملکردی دقیق‌کاری سامانة صوتی می‏شود. برای ارزیابی سامانه، سکوی تغذیه مخصوصی طراحی شد که امکان اعمال فاصله‌‌های مختلف بذور را در سامانة پیشنهادی فراهم می‌کرد. در طول آزمایش، بذرها می‌توانستند با شاخص‌های دقیق‌کاری از قبل تعیین‌شده‏ روی تسمه سکوی تغذیه قرار گیرند. با حرکت تسمه در سکوی تغذیه، بذرهای سقوط‌کرده از انتهای تسمه به‌ترتیب به صفحه‌ای فولادی برخورد کردند و صدای ایجادشده از برخورد، توسط میکروفن ثبت ‌شد. صدای بذر مورد پردازش و فاصله آن نسبت به بذر قبلی با توجه به سرعت شبیه‌سازی‌شده تسمه محاسبه ‌شد. فواصل به دست آمده بر مبنای فاصله تئوری مطابق استاندارد در سه بازه به‌صورت ماتریس، دسته‌بندی و شاخص‏های کپه‌کاری، نکاشت، دقت در فواصل و کیفیت تغذیه با توجه به روابط به‌صورت همزمان محاسبه ‏شدند. با توجه به برآورد مناسب شاخص‌های از پیش تعیین شده در سکوی تغذیه توسط سامانة صوتی و همچنین ضریب تبیین حدوداً ?? درصدی بین داده‌های فاصله‌ای سکوی تغذیه و تخمین زده شده برای فواصل اعمالی، توانایی سامانه در برآورد شاخص‌های دقیق‏کاری بالا ارزیابی شد.

کلیدواژه‌ها