صدمات ارتعاشی زیتون در حین حمل و نقل

نویسندگان

چکیده

ارتعاشات ناشی از ناهمواری‌های جاده در حین حمل و نقل اثر زیادی بر مقدار میزان صدمات مکانیکی محصولات زراعی و باغی دارد. زیتون (Olea europaea L.) یکی از محصولات حساس به کوفتگی، می‌باشد. در این مطالعه تاثیر فرکانس و شتاب ارتعاش در حین حمل و نقل شبیه سازی شده با میز ارتعاشی بر صدمات مکانیکی دو رقم زیتون مورد بررسی قرار گرفت. آزمایش‌ها به صورت فاکتوریل، در قالب طرح کاملا تصادفی و با سه تکرار انجام شد. فاکتورهای آزمایش شامل، شتاب ارتعاش (?/?، ?/? و g ?/?)، فرکانس ارتعاش (?، ?/? و ?? هرتز) و رقم زیتون (کنسروالیا و روغنی) بودند. تاثیر شتاب و فرکانس ارتعاش بر درصد کوفتگی در سطح احتمال ? درصد معنی دار بود و با افزایش شتاب و فرکانس ارتعاش مقدار کوفتگی ابتدا افزایش و سپس کاهش یافت. اثر رقم بر میزان کوفتگی معنی دار نبود. فرکانس ?/? هرتز باعث بیشترین آسیب کوفتگی در دو رقم شد بنابراین در حمل ونقل زیتون باید کنترل شود. بیشترین مقدار کوفتگی و آسیب در زیتون روغنی در فرکانس ?/? هرتز و شتاب g ?/? و در رقم کنسروالیا در فرکانس ?/? هرتز و شتاب g ?/? حاصل شد.

کلیدواژه‌ها