تعیین پاسخ ارتعاشی ساقه نیشکر به منظور پیش بینی فیبر و بریکس با کمک پردازش تصویر

نویسندگان

چکیده

نیشکر یکی از محصولات مهم در حوزه کشاورزی است.بخش جامد نیشکر که شامل فیبر (باگاس) حاصله از تفاله‏های صنعت نیشکر می‏باشد از بزرگترین منابع سلولز به شمار می‏آید. یک شاخص قابل اندازه‏گیری دیگر در نیشکر، بریکس می‏باشد که به عنوان معیاری برای اندازه‌گیری شکر و همچنین رسیدگی آن است. با توجه به اهمیت میزان فیبر، شاخص بریکس و محتوای رطوبتی ساقه نیشکر در این مقاله سعی شده است روشی غیر مخرب برای تخمین این پارامترها ارائه گردد؛ به این منظور ارتعاش مکانیکی ساقه‌های نیشکر به صورت تیر یکسرگیردار مورد ارزیابیقرار گرفت. نمونه‌ها بعد از قرارگیری در محل مناسب با اعمال ضربه‌ای تحریک و فرکانس طبیعی، فرکانس میرایی و ضریب میرایی محاسبه و به عنوان ورودی برای آموزش شبکه عصبی و مصنوعیبه منظور پیشگویی بریکس، درصد فیبر و محتوی رطوبتی (به عنوان خروجی‌ها) مورد استفاده قرار گرفت. میزان ضریب همبستگی برای فیبر، بریکس و رطوبت به ترتیب ??/?R² = ،??/?R² = و??/?R² = بدست آمد.همچنین از ماشین بردار پشتیبان به منظور طبقه‌بندیداده‌های ارتعاشی نیشکر استفاده گردید؛ نتایج نشان داد که طبقه‏بند ماشین بردار پشتیبان پارامترهای فیبرو بریکس را به ترتیب با دقت ??/?? و ??/?? درصد طبقه‏بندی نمود.

کلیدواژه‌ها