ارزیابی مولفه‌های عملکردی تراکتور مسی فرگوسن 399 با استفاده از مخلوط سوخت‌های گازوئیل و گاز مایع نفتی(LPG)

نویسندگان

چکیده

در این تحقیق یک دستگاه تراکتور مسی فرگوسن ??? به سامانه سوخت رسانی گاز مایع نفتی (LPG) و گازوئیل جهت بررسی پارامترهای عملکردی تجهیز گردید. بعد از تجهیز تراکتور به سامانه سوخت ترکیبی، آزمایش بر روی جاده آسفالت و عملیات خاک‌ورزی بایک دیسک کششی سنگین در خاک شخم خورده با عمق ?? سانتی متر اجرا شد. آزمایش‏ها در قالب طرح فاکتوریل با پایه بلوک‏های کاملا تصادفی و تیمارها در ? سطح ترکیب سوخت (D??، D??، D??، D?? و D???) و دو سرعت پیشروی سطح ? و ?? کیلومتر بر ساعت در مزرعه و ?/? و ? کیلومتر بر ساعت بر روی جاده آسفالت در دور موتور rpm ???? انجام شد. نتایج نشان داد بیشترین و کمترین میزان سوخت گازوئیل مصرفی در ترکیب‌های سوخت D??? و D?? بیشترین و کمترین مقدار گاز مصرفی در ترکیب‌های D?? و D?? به دست آمد. با افزایش نسبت ترکیب سوخت گاز مایع نفتی و گازوئیل، مصرف ویژه سوخت به میزان ?/? تا ?/? لیتر بر کیلووات ساعت کاهش و بازده انرژی کل به میزان ? تا ? درصد افزایش یافت. در دو محیط مزرعه و آسفالت بهترین ترکیب سوخت، ترکیب D?? به دست آمد که کمترین مصرف مصرف ویژه سوخت ??/? لیتر بر کیلووات ساعت و توان مالبندی ??/?? کیلووات را داشت. در این ترکیب بازده انرژی کل تراکتور ?? درصد به دست آمد.

کلیدواژه‌ها