انتخاب مناسب‌ترین نوع گودال‌کن جهت کاربری در باغات با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی

نویسندگان

چکیده

امروزه با پیشرفت علوم مختلف و ورود نرم افزارها و سیستم‌های تصمیم‌یاب، تصمیم‌گیری در کشاورزی مکانیزه از حالت سعی و خطا خارج شده و به سمت پیش‌بینی آینده‌نگر و هدفمند درآمده است. لذا در کار تحقیقاتی حاضر، از روش تحلیل سلسله مراتبی به کمک نرم‌افزار EXPERT CHOICE?? برای انتخاب مناسب‌ترین نوع گودال‌کن جهت کاربری در باغات استفاده شده است. در این تحقیق سه نوع مختلف گودال کن رایج شامل گودال‌کن دستی موتوری (تک نفره یا دو نفره)، گودال‌کن هیدرولیکی و گودال‌کن پشت تراکتوری مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است. معیارهای انتخاب شامل قیمت دستگاه، مانورپذیری در فضای محدود، ارگونومی، سهولت کاربرد و پیشرفت کار بود. این معیارها و نحوه اولویت‌بندی و وزن‌دهی آن‌ها با استفاده از مطالعات کتاب‌خانه‌ای و مذاکره با کارشناسان کشاورزی، صاحب‌نظران دانشگاهی، تولید‌کنندگان و فروشندگان، در قالب پرسش‌نامه صورت گرفت. نتایج نشان داد که وزن معیارهای قیمت دستگاه، مانورپذیری در فضای محدود، ارگونومی، پیشرفت کار و سهولت کاربرد به ترتیب برابر با ?.???، ?.???، ?.???، ?.??? و ?.??? می‌باشند و گودال‌کن دستی با وزن نهایی ?.??? از نظر تمام معیارهای مورد بررسی به عنوان مناسب‌ترین گودال‌کن، انتخاب و معرفی شد. نرخ ناسازگاری برابر ?.?? بود که مقدار قابل قبولی بوده و نیازی به تجدید نظر در قضاوت‌ها نبود.

کلیدواژه‌ها