بررسی عملکرد تراکتورهای جاندیر3140 و مسی فرگوسن399 حین عملیات زیرشکنی

نویسندگان

چکیده

در این تحقیق، نیروی کششی موردنیاز شاخه زیرشکن به همراه مصرف سوخت، لغزش، قدرت مالبندی، بازده کششی و بازده کل انرژی تراکتورهای مسی فرگوسن ??? و جاندیر???? در سرعت‌های ?/?، ?/?، ?/? و ?/? کیلومتر بر ساعت و اعماق?? و?? سانتی‌متری باهم مقایسه گردید. نوع تراکتور، سرعت و عمق همچنین اثرات متقابل آنها تأثیر معنی‌داری بر تمامی پارامترها به استثناء نیروی کششی و قدرت مالبندی داشت. در مجموع، تراکتور جاندیر عملکرد بهتری داشت بدین صورت که با افزایش سرعت پیشروی از ?/? به ?/? کیلومتر بر ساعت، نیروی کششی، مصرف سوخت، لغزش، قدرت مالبندی و بازده کل انرژی به ترتیب در اعماق ?? و?? سانتی‌متری به میزان ?، ?، ??، ?/??? و ?? درصد افزایش یافته اما بازده کششی به میزان ?/?? درصد کاهش یافت. به علاوه، افزایش?? سانتی‌متری عمق زیرشکنی موجب افزایش نیروی کششی، مصرف سوخت، لغزش و قدرت مالبندی به میزان ?/??، ?/??، ?/?? و ?/?? شد اما بازده کششی و بازده کل انرژی به میزان ?/? و ?? درصد کاهش یافتند. نتایج بهینه‌سازی پارامترهای تحت بررسی توسط روش‌ سطح پاسخ (RSM) نشان داد که به‌طور میانگین، عمق ?/?? سانتی‌متر و سرعت ?/? کیلومتر بر ساعت، بهینه‌ترین نتایج را در خصوص عملکرد مجموعه تراکتور- زیرشکن حاصل می‌نمایند.

کلیدواژه‌ها