ارزیابی برخی شاخص های ارگونومیک ماشین آلات حمل ونقل اولیه چوب در بهره برداری جنگل‌های هیرکانی

نویسندگان

چکیده

ماشین آلات جنگل یکی از منابع خطر در بهره برداری جنگل محسوب می شوند. توجه به فاکتورهای ارگونومیک این ماشین‌ها نقش مهمی در کاهش آسیب های شغلی دارد. در این مطالعه فاکتورهای ارگونومیک ماشین های حمل ونقل اولیه چوب در جنگل‌های هیرکانی شامل: Timberjack ???C و HSM ??? بررسی شد. به‌منظور ارزیابی، از برخی شاخص های دستورالعمل ارگونومیک و ایمنی اروپایی برای ماشین‌های جنگل استفاده شد. این شاخص ها عبارت‌اند از: سطح صدای ماشین، دسترسی به کابین، وضعیت صندلی راننده، تهویه کابین بود که بر اساس رابط بالقوه با خطرات موجود در عملیات اجرایی انتخاب شدند. بر اساس نتایج، مدت‌زمان مواجهه با سطح صدا برای Timberjack ???C و HSM ??? به ترتیب ? و ? ساعت در هر نوبت‌کاری محاسبه شد که کمتر از میزان استاندارد بود. همچنین در شاخص دسترسی به کابین به ترتیب ??? و ?? امتیاز منفی، در شاخص وضعیت صندلی به ترتیب ??? و ?? امتیاز منفی و در شاخص تهویه کابین به ترتیب ??? و ?? امتیاز منفی کسب نمودند. اسکیدر HSM ??? به لحاظ ارگونومی در تمامی شاخص‌ها از شرایط استاندارد و مطلوب‌تری برخوردار است. با اعمال برخی تغییرات مانند افزایش تعداد پلکان، عایق‌بندی و درزگیری کابین، تعویض به‌موقع فیلتر هوا می‌توان وضعیت ارگونومی را بهبود و خطرات و آسیب های احتمالی را کاهش داد

کلیدواژه‌ها