اثر نظام های مختلف زراعی بر مصرف سوخت و انرژی مصرفی و عملکرد گندم زمستانه

نویسندگان

چکیده

با توجه به اهمیت استفاده از نظام های کم خاک ورزی در کاهش انرژی مصرفی گیاهان زراعی با ? تیمار و ? تکرار در سال زراعی ????-???? در استان خوزستان برای بررسی نظام های مختلف زراعی بر انرژی مصرفی اجرا گردید. تیمارهای آزمایش شامل: کشت سنتی با استفاده از گاوآهن برگرداندار، کشت سنتی بدون استفاده از گاوآهن برگرداندار، کم خاک‌ورزی، بی‌خاک-ورزی بر روی ???% بقایا، بی‌خاک‌ورزی بر روی ??% بقایا و بی‌خاک‌ورزی بر روی زمین عاری از بقایا بودند. در این تحقیق مصرف سوخت، زمان انجام هر عملیات و کل زمان انجام عملیات خا‌ک‌ورزی و کاشت گندم، انرژی مصرفی عملیات خاک‌ورزی و کاشت، درصد سبز شدن گندم، تراکم علف‌های هرز، تعداد سنبله در مترمربع، دانه در سنبله و دانه در سنبلک، عملکرد بیولوژیک و عملکرد دانه گندم، شاخص برداشت گندم، وزن هزار دانه، انرژی ورودی، انرژی خروجی، افزوده خالص انرژی، بهره-دهی انرژی، انرژی ویژه یا شدت انرژی، کارایی یا بازده انرژی برای هر یک از تیمارهای آزمایشی اندازه‌گیری شد. نتایج نشان دادند که بیشترین و کمترین مقدار سوخت مصرفی به ترتیب در تیمارهای کشت سنتی (??/?? لیتر بر هکتار) و در تیمارهای کم خاک‌ورزی (??/?? لیتر بر هکتار) بدست آمد. در مجموع نتیجه می شود که بیشترین هزینه تولید (?? میلیون ریال در هکتار) و بالاترین سود (?/?? میلیون ریال در هکتار) در تیمار با استفاده از گاوآهن برگرداندار نسبت به سایر تیمارها بدست آمد.

کلیدواژه‌ها