بررسی شیوع اختلالات اسکلتی-عضلانی و ارزیابی ریسک ابتلاء در اندام کارگران تولید نیشکر با استفاده از روش RULA و ارائه راه‌حل مناسب

نویسنده

چکیده

نیشکر با سطح زیر کشت ??? هزار هکتار یکی از مهم‌ترین محصولات کشاورزی-صنعتی کشور است. در حال حاضر بخش قابل توجهی از فرآیند تولید نیشکر از قبیل تهیه قلمه، کاشت و برداشت به‌صورت غیرمکانیزه انجام می‌شود. عوارض اسکلتی–عضلانی از شایع‌ترین عوارض ناشی از کار در مزارع نیشکر و سایر محیط‌های کشاورزی غیرمکانیزه محسوب می‌شود. این مطالعه با هدف تعیین شیوع اختلالات اسکلتی-عضلانی و ارزیابی ریسک ابتلاء در اندام کارگران تولید نیشکر در استان خوزستان اجرا گردید. این پژوهش مقطعی در سال زراعی ????-???? بر روی ??? کارگر (?? کارگر تهیه قلمه، ??? کارگر کاشت و ?? کارگر برداشت) انجام شد. برای تعیین شیوع اختلالات اسکلتی-عضلانی و ارزیابی ریسک ابتلاء به این اختلالات از روش RULA استفاده گردید. تجزیه و تحلیل داده‌ها به وسیله نرم‌افزار ErgoIntelligence-UEA انجام شد. طبق روش RULA، در عملیات تهیه قلمه، کاشت و برداشت به‌ترتیب ??/??، ??/?? و ??/?? درصد پوسچر کارگران در بحرانی‌ترین گروه قرار گرفتند. نیاز به مداخلات ارگونومیکی از نظر روش RULA در مزارع نیشکر احساس می‌شود. این مداخلات در وهله اول با تغییر فرآیند تولید از حالت دستی به مکانیزه و در ادامه به‌صورت تغییر در پوسچرهای کاری با در نظر گرفتن دسترسی به کار و پیشنهاد ابزار مناسب برای انجام کار صورت می‌پذیرد.

کلیدواژه‌ها