طراحی، ساخت و ارزیابی دستگاه شستشوی محصولات غده‌ای با سیستم چرخش آب

نویسندگان

چکیده

ماشین‌های خاصی که در فرایند شستشوی برخی محصولات کشاورزی غده‌ای به‌کار گرفته می شوند، دارای اهمیت ویژه‌ای می‌باشند. در طراحی این‌گونه ماشین‌ها استفاده بهینه از آب و کاهش انرژی و توجه به جنبه‌های اقتصادی، فاکتور‌های مهمی محسوب می‌شوند. با توجه به این ویژگی‌ها دستگاهی طراحی و ساخته شد و مورد آزمون قرار گرفت. با انجام آزمایش‌ها میزان مواد زائد و میزان درصد آسیب‌دیدگی به طور جداگانه اندازه‌گیری شدند و به‌عنوان داده‌های آزمایش براساس طرح آماری بلوک‌های کامل تصادفی و در قالب آزمایش فاکتوریل با فاکتورهای نوع محصول در دو سطح، وزن محصول ورودی در سه سطح، سرعت تسمه نقاله در سه سطح و در چهار تکرار مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل نشانگر این بود که وزن محصول ورودی و افزایش سرعت تسمه نقاله بر میزان مواد زائد جدا‌ شده در هر کیلوگرم از محصول اثر معنی‌داری نداشته ولی بر میزان در صد آسیب‌دیدگی آن اثر معنی‌دار دارند. میزان آسیب‌دیدگی در محصول سیب‌زمینی بیشتر از محصول هویج بود. سرعت بهینه تسمه نقاله دستگاه ?/? متر بر ثانیه به ازای ? کیلوگرم از محصول در دقیقه به دست آمد. میزان آب صرفه‌جویی شده توسط ماشین بر حسب لیتر بر دقیقه اندازه‌گیری و مقدار آن ? لیتر بر دقیقه به دست آمد. براساس نتایج به دست آمده با قرار گرفتن صافی در سیستم چرخش و استفاده دوباره از آب، به میزان ?? درصد در آب مصرفی صرفه‌جویی شد.

کلیدواژه‌ها