انتخاب بهترین نوع سازه برای کشت فلفل دلمهای گلخانهای به روشتحلیل پوششی دادهها

نویسندگان

چکیده

تولید محصولات گلخانه‌ای به عنوان قسمتی از نظام تولید، مهم‌ترین بخش مصرف کننده انرژی در بخش کشاورزی محسوب می‌شود. تحقیق حاضر به بررسی روند مصرف انرژی و میزان مصرف آن در گلخانه‌های فلفل دلمه‌ای شهرستان تیران و کرون،استان اصفهان پرداخته، تا بهترین نوع سازه گلخانه، مناسب شرایط اقلیمی منطقه را تعیین نماید. اطلاعات مورد نیاز از طریق پرسشنامه یه صورت کاملا تصادفی از ?? واحد گلخانه در سه تیمار با ?? تکرار، در سال زراعی??-?? جمع‌آوری گردید. انرژی ماشین‌آلات، سوخت، کود شیمیایی، کود دامی، سموم، نیروی کارگری، آب و الکتریسیته به عنوان نهاده و محصول فلفل به عنوان ستانده محاسبه گردید. مقدار کل انرژی ورودی و خروجی به ترتیب برابر با ???????? مگاژول بر هکتار و ????? مگاژول بر هکتار بدست آمد. بیشترین و کمترین انرژی مصرفی به ترتیب، گاز طبیعی با میزان ???????? مگاژول بر هکتار (???/??%) و ماشین‌آلات با میزان ???? مگاژول بر هکتار (???/%) می‌باشد. شاخص‌های انرژی شامل نسبت انرژی، بهره‌وری انرژی، انرژی ویژه و افزوده خالص انرژی به ترتیب برابر با ?????/?، ????/? کیلوگرم بر مگاژول، ?/??? مگاژول بر کیلوگرم و ????????- مگاژول بر هکتار محاسبه شد. سهم انرژی‌های مستقیم، غیر مستقیم، تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر به ترتیب برابر با ???????? (???/??%)، ?????? (???/?%)، ????? (???/?%) و ???????? (???/??%) مگاژول بر هکتار محاسبه گردید. طبق نتایج تحلیل پوششی داده‌ها، مدل‌ بازگشت به مقیاس ثابت و بازگشت به مقیاس متغیر به ترتیب تعداد ??و?? واحد کارا، ?? و ? واحد ناکارا شدند. میانگین کارایی کل، کارایی فنی خالص و کارایی مقیاس برابر با ??/?، ???/? و ??/? محاسبه شد. نتایج تحلیل آماری آزمون لوین (???/?sig =) مشخص نمود، واریانس کارایی انرژی سازه‌ها با هم برابر هستند. همچنین با توجه به نتایج حاصل از آزمون تحلیل واریانس یکطرفه (???/?sig =)، مشخص شد اختلاف معنی‌داری بین تیمارها وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها