بررسی عملکرد دستگاه جداکننده میز وزنی در میزان جداسازی جو از توده گندم

نویسندگان

چکیده

طراحی بهینه برای فرآیندهای سورتینگ، درجه‌بندی و سایر عملیات پس از برداشت محصولات کشاورزی نیازمند داشتن اطلاعات مناسب در مورد خواص فیزیکی آنهاست. همچنین دستیابی به محصولی با کمیت و کیفیت بالا نیازمند مبارزه با علف‌های هرز و جداسازی ناخالصی‌های موجود در محصول است. از این رو در پژوهش حاضر برخی از خواص فیزیکی گندم و جو اندازه‌گیری شد. همچنین از یک جداکننده وزنی برای جدا کردن جو موجود در توده گندم استفاده شد. دستگاه مذکور دارای پنج پارامتر قابل تنظیم سرعت هوا، دامنه نوسان، فرکانس نوسان، شیب طولی و شیب عرضی میز بود که تأثیر این پارامترها در قالب دو آزمایش فاکتوریل در طرح پایه کاملاً تصادفی برای دستیابی به حداکثر جداسازی جو از توده گندم مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد در شرایط سرعت هوای m/s ??/?، دامنه نوسان mm ?، شیب طولی °?/?، شیب عرضی °??/? و فرکانس نوسان cycl/min ??? حداکثر جداسازی جو از گندم به میزان ?/?? درصد حاصل شد. در اغلب موارد با افزایش شیب عرضی میز از °??/? تا °??/? و شیب طولی میز از °?/? تا °?/? و همچنین با افزایش فرکانس تا ??? سیکل بر دقیقه مقدار جداسازی جو از توده گندم کاهش پیدا می‌کند. همچنین کمترین مقدار جداسازی جو از گندم در شرایط فرکانس نوسان cycl/min ???، شیب طولی °?/?، شیب عرضی °?/?، دامنه نوسان mm ? و سرعت هوای m/s ? برابر با ???/? درصد بدست آمد.

کلیدواژه‌ها