اثر کودهای زیستی و شیمیایی بر عملکرد و برخی ویژگی‌های بیودیزل تولیدی از گیاه کاملینا (Camelina sativa L)

نویسندگان

چکیده

کاملینا (Camelina sativa L.) از خانواده براسیکاسه، گیاه دانه روغنی جدید، دارای ویژگی‌های زراعی مطلوب، سازگار به شرایط آب و هوایی معتدل و به عنوان ماده اولیه تولید بیودیزل می‌باشد. به منظور بررسی اثر کود زیستی و کود شیمیایی بر عملکرد و برخی ویژگی‌های بیودیزل تولیدی از کاملینا، پژوهشی مزرعه‌ای در سه تکرار در سال زراعی ???? در مزرعه‌ای واقع در کازرون و به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی اجـرا شـد. تیمارها شامل کود زیستی بارور? حاوی باکتری افزایش دهنده حلالیت فسفات (باکتریPseudomonas putida Strain ??P وStrain ?P agglomerans Pantoea) به عنوان عامل اول در ? سطح (مصرف و عدم مصرف) و کود شیمیایی به عنوان عامل دوم شامل تیمارهای شاهد، کودهای نیتروژن، فسفر، گوگرد به تنهایی و دو مقدار در حد توصیه شده (به ترتیب ???، ?? و ??? کیلوگرم در هکتار) و ?? درصد کمتر از حد توصیه شده بودند. با ایجاد شرایط تغذیه‌ای برای گیاه کاملینا، عملکرد دانه، درصد روغن، عملکرد روغن و پروتئین دانه و همچنین صفات بیودیزل شامل: چگالی، عدد یدی و عدد صابونی و درصد گوگرد مطالعه شدند. نتایج نشان داد که عملکرد دانه و عملکرد روغن در تیمـار نیتروژن+فسفر+گوگرد با مصرف کودزیستی بیش از سایر تیمارها بوده است. تیمارکودهای شیمیایی گوگرددار در حد مطلوب بدون مصرف کود زیستی و تیمار نیتروژن+فسفر+گوگرد بدون مصرف کود زیستی به ترتیب بیشترین افزایش درصد روغن و پروتئین دانه را داشته‌اند. بیشترین چگالی، عدد یـدی و عدد صابونی و گوگرد (به ترتیب ????/? کیلوگرم بر مترمکعب، ??/?? میلی‌گرم ید بر ??? گرم روغن و ?/??? میلی‌گرم هیدروکسید سدیم بر گـرم روغن و ???/? درصد وزنی) در بیودیزل تولیدی تحت تیمارهای نیتروژن و فسفر و نیز تیمار کودزیستی و گوگرد در حد مطلوب و تیمار نیتروژن+گوگرد و فسفر در حد مطلوب بدون مصرف کود زیستی، به دست آمد در مجموع نتایج پژوهش نشان داد که کـاربرد کودهـای زیستی به همراه کودهای شیمیایی باعث بهبود ویژگی‌های روغن و بیودیزل تولیدی از دانه کاملینا می‌شود.

کلیدواژه‌ها