بررسی عملکرد کمباین کششی حبوبات برای برداشت نخود دیم

نویسندگان

چکیده

در سال زراعی ??-????، سطح زیر کشت نخود کشور حدود ??? هزار هکتار بوده است که معادل ??/? درصد از کل سطح زیر کشت محصولات زراعی است. برداشت نخود دیم به دلیل عدم دسترسی به ماشین مناسب برداشت، غالباً به صورت دستی و با صرف وقت و هزینه‌ی زیاد انجام می‌شود. لذا ارزیابی فنی و اقتصادی میزان انطباق فناوری کمباین کششی، با شرایط کشت محصول از اهمیت زیادی برخوردار است. در این پژوهش در سال ????، عملکرد مزرعه‌ای کمباین کششی (ONER) حبوبات در مزارع مهاباد مورد ارزیابی قرار ‌گرفت. ارزیابی عملکرد مزرعه‌ای کمباین برای برداشت نخود دیم در رطوبت مشخص و در قالب طرح آزمایشی کرت‌های نواری (استریپ پلات) با دو عامل سرعت پیشروی کمباین و نوع رقم با پنج تکرار انجام شد. نتایج نشان داد حداقل تلفات کلی کمباینی در سرعت پیشروی ?/?-? کیلومتر بر ساعت ??/? درصد است. تلفات کلی و کیفی برداشت محصول به ترتیب ??/?? و ??/? درصد بود که نشان دهنده بالا بودن تلفات طبیعی در این منطقه است. ظرفیت عملکردی کمباین برای دو رقم سعید و محلی به ترتیب ?/??? و ??/??? کیلوگرم بر ساعت بود. نتایج بررسی اقتصادی نشان داد هزینه‌های برداشت روش دستی ?/? برابر هزینه برداشت با کمباین است. همچنین درآمد و هزینه سالیانه استفاده از کمباین در سال ??، به ترتیب ?? و ??/?? میلیون تومان برآورد شدند؛ لذا، نسبت سود به هزینه ??/? بود، بنابراین، استفاده از این کمباین با فناوری نوین از نظر فنی و اقتصادی قابل توجیه و هزینه خرید کمباین در دو سال زراعی مستهلک می شود.

کلیدواژه‌ها