بررسی امکان تشخیص بیماریهای فیزیولوژیک درختان پسته با استفاده از پردازش تصویر

نویسندگان

چکیده

در دنیای مدرن امروز، برای سرعت بخشیدن در کارها سعی در جایگزین‌کردن ماشین‌ها به جای انسان شده است تا بدین-ترتیب از وابسته‌شدن کارها به افراد خاص جلوگیری شود. کشاورزی هم از این قاعده مستثنا نبوده و امروزه از پردازش تصویر برای مکانیزه و جایگزین‌کردن ماشین‌های هوشمند به جای انسان استفاده می‌شود. یکی از موارد استفاده از آن را می‌توان شناسایی اقلام گیاهان، کمبودها و انواع بیماری‌های آن‌ها را می‌توان نام برد. کمبودهای مواد مغذی یکی از انواع بیماری‌های فیزیولوژیکی درختان است که شناسایی آن از اهمیت ویژه‌ای برخوردار می‌باشد. روش معمول برای برای این‌کار، بررسی چشمی برگ، تجزیه خاک و روش‌های آزمایشگاهی می‌باشد، که به افراد خبره و وقت و هزینه‌های زیادی نیاز دارد که مقرون-به‌صرفه نیست. در این مقاله روشی برای حل این مشکلات در نظر گرفته شده و با استفاده از پـردازش تصـویر به تشخیـص انـواع کمبـود مواد مغـذی درختـان پسته بر اساس ویژگی‌های برگی و چند نوع کمبود پرداخته شده است. در ابتدا برگ‌ها جمع‌آوری و از آن‌ها تصویر برداری شده و پس از پردازش تصویر ابتدا ویژگی‌های برگ استخراج و سپس با استفاده از ویژگی-های رنگی هر پیکسل از برگ، کمبودهای آن‌ها شناسایی شده است. این روش با دقت ??% درصد کمبودهای موجود را تشخیص می‌دهد.

کلیدواژه‌ها