تحلیل الگوی مصرف انرژی و بررسی انتشار گاز دیاکسیدکربن در مرغداریهای گوشتی کرمانشاه

نویسندگان

چکیده

صنعت مرغداری به لحاظ تامین نیازهای پروتئینی کشور از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. در این پژوهش کارایی انرژی و انتشار گازهای گلخانه‌ای واحدهای پرورش مرغ گوشتی در استان کرمانشاه مورد بررسی قرار گرفت. میانگین کل انرژی ورودی به صورت نهاده ??/?????? مگاژول و میانگین کل انرژی خروجی ??/????? مگاژول به دست آمد. سوخت مصرفی (گاز طبیعی و گازوئیل ) با ??/?? و خوراک با ??/?? درصد بالاترین سطوح مصرف انرژی را به خود اختصاص دادند. شاخص‌های انرژی مورد بررسی شامل نسبت انرژی، بهره‌وری انرژی، انرژی ویژه، افزوده خالص انرژی و به ترتیب برابر ??/?درصد، ??/? کیلوگرم بر مگاژول، ??/?? مگاژول بر کیلوگرم، ??????- مگاژول محاسبه شد. برای بالا بردن شاخص راندمان انرژی و مثبت شدن شاخص افزوده خالص انرژی، می‌توان با مدیریت صحیح نهاده‌های پر مصرف و استفاده از انرژی‌های تجدید پذیر، میزان انرژی مصرفی را کاهش داد. بر اساس نتایج بدست آمده با استفاده از تابع کاب- داگلاس ضرایب نهاده‌ها نشان دهنده کشش می‌باشد که کشش نهاده‌های جوجه، سوخت گاز، نیروی انسانی، ذرت، سویا، مواد معدنی، اسید چرب، دی کلسیم فسفات، آب و ضد عفونی مثبت و کوچکتر از یک می‌باشد و مقدار MP آن‌ها کم‌تر از AP بدست آمد، بنابراین مصرف این نهاده‌ها توسط بهره‌برداران واحدهای مرغداری منطقه اقتصادی بوده و در ناحیه دوم تابع تولید قرار گرفتند. مجموع انتشار گازهای گلخانه‌ای برابر با ??/?????(kg CO?eq) به دست آمد که بیشترین سهم مربوط به تغذیه با ??/?? درصد و سوخت و الکتریسیته به ترتیب برابر ??/?? و ??/??(kg CO?eq) محاسبه گردید.

کلیدواژه‌ها