بررسی عوامل مؤثر بر افت فشار در انتقال نیوماتیکفاز رقیق عمودی محصول دانهای ذرت

نویسندگان

چکیده

بارگیری و تخلیه محصول تولیدی از مزرعه تا سیلو به ‌منظور فروش، یکی از مراحل تولید خصوصاً در کشاورزی سنتی و نیمه مکانیزه می‌باشد. متأسفانه بخش عمده انتقال و جابجایی محصولات توسط نیروی انسانی انجام می‌گیرد، که علاوه بر بالا بودن هزینه، خستگی مفرط کارگران نیز از پیامدهای آن به شمار می‌رود. سیستم انتقال نیوماتیکی بهترین روش برای انتقال با شرایط مدنظر می‌باشد. این سیستم با حجم کم می‌تواند مواد گرانولی را بدون ایجاد گردوغبار انتقال دهد. در این پژوهش پس از طراحی و ساخت نقاله نیوماتیکی عمودی فاز رقیق برای انتقال بذر ذرت، جهت بررسی تأثیر طول لوله (?، ? و ? متر)، سرعت هوای ورودی (??، ?? و ?? متر بر ثانیه) و دبی جرمی (???، ??? و ??? کیلوگرم در ساعت) بر میزان افت فشار، آزمایشی به‌صورت فاکتوریل و در قالب طرح آماری کاملاً تصادفی با سه تکرار اجرا گردید. توان مورد نیاز دستگاه با استفاده از روابط تجربی و پس از محاسبه افت فشار انتقال بدست آمد. افت فشار شامل مجموع افت فشار موردنیاز برای هوا به‌تنهایی (?PL)، افت فشار شتاب مواد (?PA)، افت فشار اصطکاک و برخورد مواد (?P*z)، افت فشار ناشی از بلند نمودن و تعلیق مواد (?PG) و افت فشار زانویی‌ها‌ (?PB) می‌شود. در نهایت افت فشار انتقال Pa??/???? و توان ورد نیاز برای دستگاه ??/??? وات به دست آمد. همچنین نتایج حاصل از آزمایش‌ها نشان داد که با سه برابر کردن طول لوله عمودی، افت فشار به‌طور معنی‌داری در سطح یک درصد افزایش یافت. همچنین با افزایش سرعت هوا و دبی جرمی دانه‌ها افت فشار به‌طور معنی‌داری در سطح یک درصد افزایش پیدا کرد.

کلیدواژه‌ها