تاثیر اینتر کولر و توربوشارژر بر موتور تراکتور فرگوسن 285 عملیاتی

نویسندگان

چکیده

کاهش جریان هوای ورودی به داخل سیلندر و بالطبع کاهش راندمان موتور در موتورهای احتراق داخلی موضوعی اساسی است که برای جبران آن، می توان از توربوشارژر به عنوان وسیله مناسب در موتورهای دیزلی تراکتور جهت افزایش راندمان و بهبود عملکرد موتور استفاده نمود. توربوشارژر در مسیر گازهای خروجی قرار گرفته تا طی فرآیندی هوا را فشرده و به داخل سیلندرها جهت افزایش راندمان حجمی و همچنین احتراق کاملتر جهت کاهش آلایندههای خروجی هدایت نماید. استفاده همزمان توربوشارژر و اینرکولر در موتورهای دیزلی باعث کاهش دمای هوای ورودی به محفظه احتراق و افزایش راندمان حجمی می شود. در این پژوهش جهت بررسی تاثیر توربوشارژر و اینترکولر بر روی عملکرد موتور فرگوسن ??? عملیاتی، از یک توربوشارژر به همراه اینترکولر استفاده و برروی موتور نصب گردید و پس از آن آزمونهای لازم توسط دینامومتر هیدرولیکی در دورهای مختلف rpm ????-????-????-???? در حالت تمام بار انجام شد. نتایج نشان داد که گشتاور خروجی موتور در دورهای مختلف در صورت وجود توربوشارژر و اینترکولر تا ??/?? درصد افزایش می یابد. همچنین نتایج حاکی از آن است که نصب اینترکولر بر روی تراکتور ??? عملیاتی در سطح ?% در دورهای بالاتر از rpm???? معنا دار بوده، بطوریکه می توان گفت وجود توربوشارژر و اینترکولر در دور بالاتر از ???? باعث افزایش عملکرد موتور می گردد.

کلیدواژه‌ها