پهنه‌بندی عملکرد محصول در یک باغ پسته به همراه ارزیابی سامانه سنجش طراحی شده در برداشت دستی (مطالعه موردی: منطقه منزل آباد شهرستان شهربابک)

نویسندگان

چکیده

کشـاورزی دقیـق با مـدیریت متغیرهای درون مزرعه و بـه دسـت آوردن خـواص متغیر خـاک و محصول، تهیه نقشه، تحلیل متغیرهـا و پـذیرش روش‌های مناسب مدیریت، منجر به استفاده بهینـه از نهاده‌ها و افزایش عملکـرد ضـمن کـاهش تـأثیرات منفـی زیسـت محیطـی مـی‌شود. لذا برای اجرای کشاورزی دقیق باید در گام نخست شناخت کافی در مورد مقدار عملکرد محصول داشت. بر این اساس در این پژوهش سامانه‌ سنجش عملکرد محصول پسته طراحی و ساخته شد و پاسخ دستگاه در آزمون‌های آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گرفت. فاکتورهای متغیر در این پژوهش تعداد مهار و میزان ارتفاع مخزن انتخاب شد. تعداد مهار، در سه سطح ?، ? و ? عدد مهار و ارتفاع مخزن در سه سطح ??، ?? و ?? سانتی‌متر مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که مقادیر بهینه برای توزین محصول در مخزن برای تعداد مهار بی‌تاثیر بود، لذا به منظور ایجاد تعادل بیشتر در این پژوهش از چهار مهار استفاده شد. همچنین با ارتفاع مخزن در سطح ?? سانتی‌متر بهترین حالت نتایج به دست آمد. بالاترین میزان خطای بارسنج ??/? درصد به دست آمد. پس از انجام آزمون‌های آزمایشگاهی، سامانه ساخته شده به باغ منتقل شد و داده‌های وزنی به همراه موقعیت مکانی هر درخت پسته (توسط جی‌پی‌اس) ثبت گردید. از میان روش‌های درون-یابی IDW، کریجینگ معمولی، کریجینگ ساده و کریجینگ همگانی روش کریجینگ معمولی به دلیل RMSE کمتر (??/????)، به عنوان بهترین روش معرفی شد. در آخر نیز نقشه عملکرد محصول با روش کریجینگ معمولی در نرم‌افزار GIS تهیه شد که می‌تواند در کنار سایر داده‌ها به عنوان یک نسخه تجویزی در مدیریت هرچه بهتر باغ مربوطه مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها