طراحی و ساخت گلخانه هیدروپونیک کشت خیار مجهز به سامانه کنترل فازی

نویسندگان

چکیده

گلخانه‌ها باید یک محیط کنترل شده‌ای برای تولید گیاهان با نور خورشید، درجه حرارت و رطوبت کافی فراهم کنند. شرایط رشدی بهتر در گلخانه‌ها به طور عمده با حفظ دمای داخلی مطلوب رشد گیاه در مقایسه با دمای خارجی گلخانه به دست می‌آید. هدف از این تحقیق طراحی، ساخت و ارزیابی یک سامانه کنترل فازی برای یک واحد گلخانه تحقیقاتی است که قابلیت اندازه‌گیری، کنترل و پایش شرایط محیطی گلخانه را داشته باشد. متغیرهای کنترلی داخل گلخانه شامل دمای هوا، رطوبت نسبی محیط، شدت نور، میزان دی‌اکسید کربن هواست که بطور دقیق اندازه‌گیری و مانیتورینگ می‌شوند و توسط عملگرهایی (سامانه گرمایش، سامانه سرمایش، تنظیم دی‌اکسید کربن، تهویه و تنظیم رطوبت) کنترل می‌شوند. در این پژوهش، ابتدا گلخانه هیدروپونیک طراحی و ساخته شد. تجهیزات حرارتی و برودتی و همچنین حسگرهای مورد نیاز نصب شدند. سپس بااستفاده از منطق فازی سامانه کنترل فازی طراحی شد. در ادامه، با در نظر گرفتن اطلاعات مربوط به شرایط محیطی مناسب گلخانه هیدروپونیک خیار، مقادیر دما، رطوبت، نور و دی‌اکسید کرین بعنوان ورودی‌های فازی یک سیستم درنظر گرفته و قواعد سامانه فازی به گونه‌ای تنظیم شد که شرایط محیطی گلخانه نیز بر طبق اطلاعات ورودی، به صورت فازی تعریف گردند. نتایج حاصل از ارزیابی سامانه نشان داد که کنترل فازی به خوبی می‌تواند شرایط محیطی گلخانه را کنترل کند.

کلیدواژه‌ها