ارزیابی مدل,های مختلف محاسبه ویژگی های مکانیکی میوه نارنج تحت آزمون فشرده سازی به کمک پردازش تصویر

نویسندگان

چکیده

به منظور تعیین ویژگی‌های مهندسی محصولات کشاورزی روش‌های متعددی ارائه شده که بر پایه دانش تجربی یا روابط آماری بین ویژگی‌ها می‌باشند. لذا هدف از این پژوهش طراحی و ساخت سامانه‌ای به منظور اندازه‌گیری تنش و نیرو‌های وارد بر نارنج با استفاده از پردازش تصویر و طراحی رابط گرافیکی برای اندازه‌گیری سریع ویژگی‌های مکانیکی حین بارگذاری در نظر گرفته شد. سطح تماس موثر میوه در معرض فشرده‌سازی با تحلیل تصاویر تعیین و با دیگر روش‌ها (کپسول، حجم ثابت، ناحیه محدود و ASABE) مقایسه شد. مطابق نتایج، مساحت در روش ASABE در کرنش ? درصد با خطا ?% اختلاف معنی‌داری با روش پردازش تصویر نداشت. نسبت پواسن و استحکام نمونه‌ها در مراحل کرنش به ترتیب افزایش و کاهش یافتند. EX در کرنش ? در صد و EY تا کرنش ? درصد در روش پردازش تصویر با ASABE اختلاف معنی‌داری نداشتند. به علاوه در کرنش ? درصد بین مقادیر EZ بین روش‌های کپسول، پردازش تصویر و جعبه محدود اختلاف معنی‌داری مشاده نگردید. تفاوت معنی‌داری بین مقدار تنش در کرنش ? درصد بین روش‌های کپسول، پردازش تصویر، ASABE و جعبه محدود یافت نگردید. از بین روش‌های ذکر شده، روش ASABE با کمترین خطا در کرنش ? درصد در مقایسه با پردازش تصویر مناسب‌ترین روش انتخاب شد.

کلیدواژه‌ها