ارزیابی تاثیر سامانه‌های جعبه ضربه گیر و پلکان سقوط بسته بر شکستگی ذرت با ارتفاع‌‌های سقوط و رطوبت‌‌های مختلف دانه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مکانیک بیوسیستم، دانشکده کشاورزی دانشگاه لرستان، خرم آباد-ایران

2 گروه مکانیک بیوسیتم، دانشکده کشاورزی دانشگاه لرستان

10.22034/jrmam.2022.10050.519

چکیده

ذرت یکی از مهمترین محصولات کشاورزی است که نقش مهمی در تغذیه انسان دارد. دانه‌ ذرت به دلیل داشتن اندازه و جرم بالا، حساسیت زیادی در برابر صدمات مکانیکی دارد. هدف از این تحقیق ارزیابی تأثیر استفاده از جعبه ضربه گیر و پلکان سقوط بسته در کاهش صدمات مکانیکی دانه‌های ذرت در اثر سقوط آزاد است. دانه‌های ذرت از رقم KSC705 در سه روش مختلف سقوط (سقوط آزاد (بدون مانع)، استفاده از جعبه ضربه، گیر و استفاده از پلکان سقوط بسته)، در سطوح مختلف رطوبت (10، 15، 20، 25 و 30 درصد) و در سه ارتفاع سقوط (2، 4 و 6 متر) مورد آزمایش قرار گرفتند و میزان صدمات آنها به صورت درصد شکستگی دانه‌ها اندازه‌گیری و مقایسه شد. نتایج به دست آمده نشان داد که استفاده از جعبه ضربه‌گیر و پلکان سقوط بسته به صورت معنی‌داری باعث کاهش میزان صدمات دانه‌های ذرت شده می‌شود. کمترین و بیشترین مقدار شکستگی دانه‌ها برابر 97/3 درصد و 85/8 درصد بود که به ترتیب در استفاده از سیستم پلکان سقوط بسته و سقوط آزاد (بدون مانع) مشاهده شد. مقدار متوسط شکستگی دانه‌ها 38/6 درصد بود که در استفاده از جعبه ضربه‌گیر مشاهده شد. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که هر سه فاکتور، روش سقوط، ارتفاع سقوط و رطوبت دانه و اثرات متقابل آنها تاثیر معنی‌داری را در سطح یک درصد (P<0.01) بر درصد شکستگی دانه‌های ذرت داشتند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluating the effect of the cushion box and closed let-down ladder systems on corn breakage with different drop heights and grain moisture contents

چکیده [English]

Corn is one of the most important agricultural products that play an important role in human nutrition. Corn kernels are highly sensitive to mechanical damage due to their large size and mass. The main purpose of this study was to evaluate the effect of the cushion box and closed let-down ladder usage in minimizing mechanical damage to corn seed during free fall. Corn seeds from a single lot of cultivars KSC 705 were loaded into bins in three methods (free fall (no obstacle), with cushion box, and with closed let-down ladder) at five levels of grain moistures (10, 15, 20, 25, and 30%), and three fall heights (2, 4 and 6 m) and evaluated for percentage of seed breakage. The results showed that the seed fall methods significantly affected the amount of damage to the seeds. The minimum and maximum grain breakage were 3.97% and 8.85%, created with a closed let-down ladder and pipe without a system (free fall). The average seed breakage was 6.38% which was observed using a cushioned box. The analysis of variance showed that all three factors, drop method, drop height, and moisture content, and their interactions had significant effects (P <0.01) on the percentage breakage of corn seeds. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Corn seed