1. بررسی اثر رطوبت روی خواص بیوفیزیکی و تعیین خواص شیمیایی دانه آفتاب‌گردان (رقم فرخ)

علی نجات لرستانی؛ علیرضا عبدالمحمدی؛ ایوب بگوند


2. بررسی تأثیر دما و همزن روی شاخص‌های انرژی تولید بیوگاز از فضولات دامی

علی جعفری؛ هادی افاضلی؛ شاهین رفیعی؛ محسن نصرتی؛ فاطمه الماسی؛ سید احسان فقهی پور


3. بررسی ناراحتی‌های اسکلتی- عضلانی و عامل‌های مرتبط در کارگران مزرعه‌های سبزیجات

فاطمه افشارنیا؛ عباس عبدشاهی؛ افشین مرزبان


4. توسعه و ارزیابی حسگر خازنی اندازه‌گیر رطوبت بسته‌های علوفه در بیلر

نادیا دلاورپور؛ محمد لغوی


5. بررسی یکنواختی کاشت در یک قلمه‌کار نیشکر با الگوی کاشت هم‌پوش

مسلم نامجو؛ جلیل رضوی


6. تغییر مهم‌ترین خواص کیفی خرمای استعمران تحت تأثیر دما و رطوبت در طول سه ماه انبارمانی

مجید رهنما؛ محمد هادی خوش تقاضا؛ برات قبادیان؛ موحد سپهوند