اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول
سید حسن طباطبایی
سید حسن طباطبایی
گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد

مهندسی آب

سردبیر
رحیم ابراهیمی
رحیم ابراهیمی
گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم، دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد

مهندسی مکانیک و انرژی

مدیر داخلی
علی ملکی
علی ملکی
گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم، دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد

مهندسی مکانیک بیوسیستم- اکوستیک و ارتعاشات

اعضای هیات تحریریه
رحیم ابراهیمی
رحیم ابراهیمی
گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد

مهندسی مکانیک و انرژی

علی ملکی
علی ملکی
گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد

مهندسی مکانیک بیوسیستم- اکوستیک و ارتعاشات

سجاد رستمی کندری
سجاد رستمی کندری
گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد

مهندسی مکانیک بیوسیستم- طراحی ماشین‌های کشاورزی

داود قنبریان
داود قنبریان
دانشگاه هنر تهران

مهندسی مکانیک بیوسیستم- طراحی ماشین‌های کشاورزی

  • dghanbarianyahoo.com
حسین مبلی
حسین مبلی
گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران

مهندسی مکانیک بیوسیستم- انرژی

  • hmobliut.ac.ir
سید سعید محتسبی
سید سعید محتسبی
گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران

مهندسی مکانیک

یوسف عباسپور گیلانده
یوسف عباسپور گیلانده
گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم، دانشکده کشاورزی، دانشگاه محقق اردبیلی

مهندسی مکانیک بیوسیستم- کشاورزی دقیق

عباس همت
عباس همت
گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان

مهندسی مکانیک بیوسیستم- کشاورزی دقیق

  • ahemmatcc.iut.ac.ir