داوران

نام داور رشته تخصصی سمت / سازمان
محسن آزادبخت فناوری پس از برداشت گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم، دانشکده کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
رحیم ابراهیمی
فاطمه افشارنیا
امید امیدی ارجنکی فناوری پس از برداشت دانشگاه شهرکرد
عبداله ایمان‌مهر خواص فیزیکی و رئولوژی محصولات کشاورزی اراک- میدان شریعتی- دانشگاه اراک- دانشکده کشاورزی- گروه مکانیک بیوسیستم
حسین باقرپور هوش مصنوعی مکانیک بیوسیستم - دانشکده کشاورزی - دانشگاه بوعلی سینا- همدان
محسن حیدری سلطان آبادی مکانیزاسیون کشاورزی استادیار پژوهشی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان
کامران خیرعلی پور
سجاد رستمی طراحی ماشین‌های کشاورزی و صنایع غذایی دانشگاه شهرکرد
ولی رسولی شربیانی طراحی ماشین‌های کشاورزی و صنایع غذایی گروه مهندسی بیوسیستم-دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی- دانشگاه محقق اردبیلی
محمد زارعین فناوری پس از برداشت گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
محمدحسین سعیدی راد طراحی ماشین‌های کشاورزی و صنایع غذایی عضو هیات علمی سازمان تحقیقات کشاورزی
هومن شریف نسب طراحی ماشین‌های کشاورزی و صنایع غذایی عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
فیض اله شهبازی خواص فیزیکی و رئولوژی محصولات کشاورزی گروه مکانیک بیوسیتم، دانشکده کشاورزی دانشگاه لرستان
محمد حسین عباسپور فرد
ناهید عقیلی ناطق
حسن غفوری طراحی ماشین‌های کشاورزی و صنایع غذایی گروه مهندسی مکانیک، واحد شهر مجلسی، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران
حمید قاسم خانی انرژی‌های تجدیدپذیر و حفظ محیط زیست گروه مکانیک بیوسیستم، دانشکده کشاورزی، دانشگاه جیرفت، ایران
حسن قاسمی مبتکر مکانیزاسیون کشاورزی گروه مهندسی ماشین‌های کشاورزی، دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران
داود قنبریان طراحی ماشین‌های کشاورزی و صنایع غذایی دانشگاه تهران/ گروه طراحی صنعتی
محمد قهدریجانی طراحی ماشین‌های کشاورزی و صنایع غذایی، مکانیزاسیون کشاورزی 2- گروه مهندسی سیستمهای کشاورزی ، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران
علی ماشاالله کرمانی موتورهای احتراق داخلی استادیار پردیس ابوریحان
شیوا گرجیان انرژی‌های تجدیدپذیر و حفظ محیط زیست گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم-دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس. کیلومتر 17 اتوبان تهران کرج- بلوار پژوهش
امین لطفعلیان دهکردی
علی متولی طراحی ماشین‌های کشاورزی و صنایع غذایی گروه مکانیک بیوسیستم، دانشکده مهندسی زراعی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
علی ملکی گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم
نسیم منجزی
داود مومنی انرژی‌های تجدیدپذیر و حفظ محیط زیست عضو هیات علمی بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان، سازمان تحقیقات، آموزش
مجید نامداری مکانیزاسیون کشاورزی گروه تولید و ژنتیک گیاهی، دانشگاه زنجان
اشکان نبوی پله سرائی مکانیزاسیون کشاورزی استادیار، گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم، دانشکده کشاورزی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران
سید مهدی نصیری طراحی ماشین‌های کشاورزی و صنایع غذایی دانشگاه شیراز دانشکده کشاورزی بخش مهندسی بیوسیستم
عباس همت دانشگاه صنعتی اصفهان/ گروه مهندسی بیوسیستم