داوران

نام داور رشته تخصصی وابستگی سازمانی
محسن آزادبخت فناوری پس از برداشت گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم، دانشکده کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
رحیم ابراهیمی
محمد ابونجمی آزمون‌های مخرب و غیر مخرب
پرویز احمدی مقدم انرژی‌های تجدیدپذیر و حفظ محیط زیست
علی اصغری
فاطمه افشارنیا
امید امیدی ارجنکی فناوری پس از برداشت دانشگاه شهرکرد
جعفر امیری پریان ماشین بینایی گروه مهندسی بیوسیستم، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
عبداله ایمان‌مهر خواص فیزیکی و رئولوژی محصولات کشاورزی اراک- میدان شریعتی- دانشگاه اراک- دانشکده کشاورزی- گروه مکانیک بیوسیستم
حسین باقرپور هوش مصنوعی مکانیک بیوسیستم - دانشکده کشاورزی - دانشگاه بوعلی سینا- همدان
جلال برادران مطیع طراحی ماشین‌های کشاورزی و صنایع غذایی دانشگاه فردوسی مشهد
بابک بهشتی طراحی ماشین‌های کشاورزی و صنایع غذایی گروه مهندسی مکانیک بیو سیستم، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
مرتضی تاکی مکانیزاسیون کشاورزی گروه مهندسی ماشین‌های کشاورزی و مکانیزاسیون، دانشکده مهندسی زراعی و عمران روستایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
سید محمد جاویدان طراحی ماشین‌های کشاورزی و صنایع غذایی داﻧﺸﮕﺎه تربیت مدرس، ﮔﺮوه ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ ﺑﻴﻮﺳﻴﺴﺘﻢ، تهران، اﻳﺮان
بهاره جمشیدی آزمون‌های مخرب و غیر مخرب، طراحی ماشین‌های کشاورزی و صنایع غذایی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران.
احمد جهان بخشی طراحی ماشین‌های کشاورزی و صنایع غذایی گروه مکانیک بیوسیستم، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل
بهرام حسین زاده سامانی فناوری پس از برداشت دانشیار/ دانشگاه شهرکرد
محسن حیدری سلطان آبادی مکانیزاسیون کشاورزی استادیار پژوهشی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان
علی خرمی فر گروه مهندسی بیوسیستم، دانشگاه محقق اردبیلی، ایران
کامران خیرعلی پور دانشگاه ایلام
سجاد درفش پور طراحی ماشین‌های کشاورزی و صنایع غذایی گروه مهندسی مکانیک، آموزشکده فنی و حرفه ای شهید بهشتی ارومیه، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
یوسف درویشی گروه مهندسی بیوسیستم، پردیس کشاورزی ابوریحان، تهران
حماد ذرعی فروش
حسین رحمانیان کوشککی طراحی ماشین‌های کشاورزی و صنایع غذایی دانشگاه جهرم، دانشکده کشاورزی، گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم
سجاد رستمی طراحی ماشین‌های کشاورزی و صنایع غذایی دانشگاه شهرکرد
ولی رسولی شربیانی طراحی ماشین‌های کشاورزی و صنایع غذایی گروه مهندسی بیوسیستم-دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی- دانشگاه محقق اردبیلی
مجید رهنما
محمد زارعین فناوری پس از برداشت گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
محمدحسین سعیدی راد طراحی ماشین‌های کشاورزی و صنایع غذایی عضو هیات علمی سازمان تحقیقات کشاورزی
هومن شریف نسب طراحی ماشین‌های کشاورزی و صنایع غذایی عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
حسینعلی تاش شمس آبادی آزمون‌های مخرب و غیر مخرب گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم، دانشکده آب و خاک، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران.
فیض اله شهبازی خواص فیزیکی و رئولوژی محصولات کشاورزی گروه مکانیک بیوسیتم، دانشکده کشاورزی دانشگاه لرستان
هادی صمیمی اخجیهانی طراحی ماشین‌های کشاورزی و صنایع غذایی گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم دانشگاه کردستان
رضا طباطبائی کلور فناوری پس از برداشت مکانیک بیوسیستم، دانشکده مهندسی زراعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
محمد حسین عباسپور فرد
شمس اله عبداله پور
اکبر عرب حسینی
ناهید عقیلی ناطق
حسن غفوری طراحی ماشین‌های کشاورزی و صنایع غذایی گروه مهندسی بیوسیستم، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران
ابراهیم فیاضی فناوری پس از برداشت دانشجوی دکتری دانشگاه تربیت مدرس
حمید قاسم خانی انرژی‌های تجدیدپذیر و حفظ محیط زیست گروه مکانیک بیوسیستم، دانشکده کشاورزی، دانشگاه جیرفت، ایران
حسن قاسمی مبتکر مکانیزاسیون کشاورزی گروه مهندسی ماشین‌های کشاورزی، دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران
محسن قاسمی ورنامخواستی دانشگاه شهرکرد
داود قنبریان طراحی ماشین‌های کشاورزی و صنایع غذایی دانشگاه تهران/ گروه طراحی صنعتی
محمد قهدریجانی طراحی ماشین‌های کشاورزی و صنایع غذایی، مکانیزاسیون کشاورزی 2- گروه مهندسی سیستمهای کشاورزی ، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران
سیروان کاوه گروه مهندسی بیوسیستم دانشگاه ارومیه
علی ماشاءالله کرمانی فناوری پس از برداشت، موتورهای احتراق داخلی استادیار گروه فنی کشاورزی، دانشکدگان ابوریحان، دانشگاه تهران، پاکدشت، تهران، ایران
حسن کیانی فناوری پس از برداشت
سجاد کیانی طراحی ماشین‌های کشاورزی و صنایع غذایی، فناوری پس از برداشت گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم، دانشکده مهندسی زراعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران
شیوا گرجیان انرژی‌های تجدیدپذیر و حفظ محیط زیست گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم-دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس. کیلومتر 17 اتوبان تهران کرج- بلوار پژوهش
مجید لشگری شبیه سازی و مدل سازی سامانه‌ها گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم دانشگاه اراک
امین لطفعلیان دهکردی دانشگاه شهرکرد
علی متولی طراحی ماشین‌های کشاورزی و صنایع غذایی گروه مکانیک بیوسیستم، دانشکده مهندسی زراعی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
سید سعید محتسبی ماشین بویایی استاد گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم ، دانشکده مهندسی فناوری و کشاورزی ،دانشگاه تهران
آیت محمدرزداری آزمون‌های مخرب و غیر مخرب
علی محمدنیکبخت
عارف مردانی کرانی طراحی ماشین‌های کشاورزی و صنایع غذایی گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
علی ملکی گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم
نسیم منجزی
داود مومنی انرژی‌های تجدیدپذیر و حفظ محیط زیست عضو هیات علمی بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان، سازمان تحقیقات، آموزش
اسماعیل میرزایی مکانیزاسیون کشاورزی گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم، دانشکده کشاورزی، دانشگاه رازی کرمانشاه، ایران
مجتبی نادری بلداجی
مجید نامداری مکانیزاسیون کشاورزی گروه تولید و ژنتیک گیاهی، دانشگاه زنجان
اشکان نبوی پله سرائی مکانیزاسیون کشاورزی استادیار، گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم، دانشکده کشاورزی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران
سید مهدی نصیری طراحی ماشین‌های کشاورزی و صنایع غذایی دانشگاه شیراز دانشکده کشاورزی بخش مهندسی بیوسیستم
حسین نوید گروه مهندسی بیوسیستم دانشگاه تبریز
عباس همت دانشگاه صنعتی اصفهان/ گروه مهندسی بیوسیستم
احسان هوشیار
رضا یگانه
محمد یونسی الموتی طراحی ماشین‌های کشاورزی و صنایع غذایی گروه مکانیک ماشینهای کشاورزی، مرکز آموزش عالی امام خمینی (ره)، کرج ، ایران