داوران

نام داور رشته تخصصی سمت / سازمان
محسن آزادبخت
محسن آزادبخت فناوری پس از برداشت گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم، دانشکده کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
رحیم ابراهیمی
محمد ابونجمی آزمون‌های مخرب و غیر مخرب
پرویز احمدی مقدم انرژی‌های تجدیدپذیر و حفظ محیط زیست
فاطمه افشارنیا
امید امیدی ارجنکی فناوری پس از برداشت دانشگاه شهرکرد
جعفر امیری پریان ماشین بینایی گروه مهندسی بیوسیستم، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
عبداله ایمان‌مهر خواص فیزیکی و رئولوژی محصولات کشاورزی اراک- میدان شریعتی- دانشگاه اراک- دانشکده کشاورزی- گروه مکانیک بیوسیستم
حسین باقرپور طراحی ماشین‌های کشاورزی و صنایع غذایی مکانیک بیوسیستم - دانشکده کشاورزی - دانشگاه بوعلی سینا- همدان
بهاره جمشیدی آزمون‌های مخرب و غیر مخرب، طراحی ماشین‌های کشاورزی و صنایع غذایی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران.
بهرام حسین زاده سامانی فناوری پس از برداشت دانشیار/ دانشگاه شهرکرد
محسن حیدری سلطان آبادی مکانیزاسیون کشاورزی استادیار پژوهشی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان
کامران خیرعلی پور
سجاد درفش پور طراحی ماشین‌های کشاورزی و صنایع غذایی گروه مهندسی مکانیک، آموزشکده فنی و حرفه ای شهید بهشتی ارومیه، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
حماد ذرعی فروش فناوری پس از برداشت عضو هیات علمی دانشگاه گیلان
سجاد رستمی طراحی ماشین‌های کشاورزی و صنایع غذایی دانشگاه شهرکرد
ولی رسولی شربیانی طراحی ماشین‌های کشاورزی و صنایع غذایی گروه مهندسی بیوسیستم-دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی- دانشگاه محقق اردبیلی
مجید رهنما
محمد زارعین فناوری پس از برداشت گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
محمدحسین سعیدی راد طراحی ماشین‌های کشاورزی و صنایع غذایی عضو هیات علمی سازمان تحقیقات کشاورزی
هومن شریف نسب طراحی ماشین‌های کشاورزی و صنایع غذایی عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
فیض اله شهبازی خواص فیزیکی و رئولوژی محصولات کشاورزی گروه مکانیک بیوسیتم، دانشکده کشاورزی دانشگاه لرستان
هادی صمیمی اخجیهانی طراحی ماشین‌های کشاورزی و صنایع غذایی گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم دانشگاه کردستان
رضا طباطبائی کلور فناوری پس از برداشت مکانیک بیوسیستم، دانشکده مهندسی زراعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
محمد حسین عباسپور فرد
شمس اله عبداله پور
اکبر عرب حسینی
ناهید عقیلی ناطق
حسن غفوری طراحی ماشین‌های کشاورزی و صنایع غذایی گروه مهندسی مکانیک، واحد شهر مجلسی، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران
ابراهیم فیاضی فناوری پس از برداشت دانشجوی دکتری دانشگاه تربیت مدرس
حمید قاسم خانی انرژی‌های تجدیدپذیر و حفظ محیط زیست گروه مکانیک بیوسیستم، دانشکده کشاورزی، دانشگاه جیرفت، ایران
حسن قاسمی مبتکر مکانیزاسیون کشاورزی گروه مهندسی ماشین‌های کشاورزی، دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران
داود قنبریان طراحی ماشین‌های کشاورزی و صنایع غذایی دانشگاه تهران/ گروه طراحی صنعتی
محمد قهدریجانی طراحی ماشین‌های کشاورزی و صنایع غذایی، مکانیزاسیون کشاورزی 2- گروه مهندسی سیستمهای کشاورزی ، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران
علی ماشاالله کرمانی موتورهای احتراق داخلی استادیار پردیس ابوریحان
شیوا گرجیان انرژی‌های تجدیدپذیر و حفظ محیط زیست گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم-دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس. کیلومتر 17 اتوبان تهران کرج- بلوار پژوهش
مجید لشگری شبیه سازی و مدل سازی سامانه‌ها گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم دانشگاه اراک
امین لطفعلیان دهکردی
علی متولی طراحی ماشین‌های کشاورزی و صنایع غذایی گروه مکانیک بیوسیستم، دانشکده مهندسی زراعی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
سید سعید محتسبی ماشین بویایی استاد گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم ، دانشکده مهندسی فناوری و کشاورزی ،دانشگاه تهران
علی محمدنیکبخت
علی ملکی گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم
نسیم منجزی
داود مومنی انرژی‌های تجدیدپذیر و حفظ محیط زیست عضو هیات علمی بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان، سازمان تحقیقات، آموزش
اسماعیل میرزایی مکانیزاسیون کشاورزی دانشکده کشاورزی، دانشگاه رازی کرمانشاه
مجتبی نادری بلداجی
مجید نامداری مکانیزاسیون کشاورزی گروه تولید و ژنتیک گیاهی، دانشگاه زنجان
اشکان نبوی پله سرائی مکانیزاسیون کشاورزی استادیار، گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم، دانشکده کشاورزی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران
سید مهدی نصیری طراحی ماشین‌های کشاورزی و صنایع غذایی دانشگاه شیراز دانشکده کشاورزی بخش مهندسی بیوسیستم
عباس همت دانشگاه صنعتی اصفهان/ گروه مهندسی بیوسیستم
رضا یگانه
محمد یونسی الموتی طراحی ماشین‌های کشاورزی و صنایع غذایی گروه مکانیک ماشینهای کشاورزی، مرکز آموزش عالی امام خمینی (ره)، کرج ، ایران