موضوعات = طراحی ماشین‌های کشاورزی و صنایع غذایی
ارزیابی سامانه تعیین موقعیت خودرهیاب غیرماهواره‌ای و مقایسه با گیرنده GNSS به منظور مسیریابی بهینه تراکتور

دوره 11، شماره 4، دی 1401، صفحه 55-64

10.22034/jrmam.2022.10170.565

محمد صدفی؛ سعید مینائی؛ حسین با خدا؛ جعفر امیری پریان


مطالعه تجربی تأثیر وجود مکنده های جانبی بر کارایی محفظه ته نشینی دستگاه برداشت نخود

دوره 11، شماره 2، تیر 1401، صفحه 61-67

10.22034/jrmam.2022.10120.550

منصور زبیری؛ وحید رستم پور؛ عادل رضوانی وند فناِئی؛ علی محمدنیکبخت


ارزیابی مزرعه‌ای بذرکار جوی پشته کار حفاظتی نخود با آرایش کشت مختلف

دوره 11، شماره 2، تیر 1401، صفحه 83-93

10.22034/jrmam.2022.10137.556

بهنام سپهر؛ حسین حاجی آقا علیزاده


تأثیر محتوای رطوبت میوه و نوع سنبه بر کیفیت هسته گیری در ماشین هسته گیر زغال اخته

دوره 10، شماره 4، دی 1400، صفحه 17-26

10.22034/jrmam.2021.11183

بهنام قریبه قریبه؛ علی حسن پور؛ عادل حسین پور