راهنمای نویسندگان

دریافت فایل راهنمای نویسندگان

 

 • برای هر مقاله ارسالی به دفتر مجله در مرحله اول  چهار فایل باید پیوست شده باشند:

  • متن اصلی مقاله بدون مشخصات نویسندگان (نام فایل کد مقاله باشد) که به عنوان "متن اصلی مقاله" پیوست می‌شود. متن اصلی مقاله به شکل دو ستونی و مطابق با فرمت فایل نمونه (Template) مدرج در سایت تهیه شود.
  • فرم تعهدنامه امضا شده که به صورت فایل ضمیمه ارسال می‌شود. شایان ذکر است پس از تکمیل فایل و امضا توسط همه نویسندگان، از فایل مورد نظر اسکن گرفته شود و تصویر آن به فرمت PDF ارسال شود.
  • مشخصات نویسندگان در یک فایل جدا به فرمت نمونه مدرج در سایت به صورت فایل ضمیمه ارسال می شود.
  • فرم تعارض منافع که پس از تکمیل به امضای نویسنده مسئول مقاله رسیده و تصویر آن به فرمت PDF ارسال شود.

   

            - تذکر 1: توجه فرمایید ارسال شکل‌ها و جدول‌ها به صورت فایل‌های جداگانه ضروری نیست.

   

  تذکر: در صورتی که مدارک فوق کامل نباشد، مراحل بررسی مقاله شروع نخواهد شد.

   

  • جهت تسریع در فرآیند داوری پیشنهاد می‌شود نام، ایمیل و محل کار 2 داور دانشگاهی از دانشگاه‌های مختلف ایران (بجز دانشگاه محل کار نویسنده(گان)) که در زمینه موضوع مقاله تخصص دارند به عنوان داوران پیشنهادی آورده شود. لازم به ذکر است که پیشنهاد دو داور الزامی است.