اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

سید حسن طباطبایی
گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد

آلودگی آب و خاک

سردبیر

رحیم ابراهیمی
گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم، دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد

مهندسی مکانیک و انرژی

مدیر داخلی

علی ملکی
گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم، دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد

مهندسی مکانیک بیوسیستم- اکوستیک و ارتعاشات

اعضای هیات تحریریه

رحیم ابراهیمی
گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد

مهندسی مکانیک و انرژی

سید سعید محتسبی
گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران

مهندسی مکانیک

عباس همت
گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان

مهندسی مکانیک بیوسیستم- کشاورزی دقیق

حسین مبلی
گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران

مهندسی مکانیک بیوسیستم- انرژی

یوسف عباسپور گیلانده
گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم، دانشکده کشاورزی، دانشگاه محقق اردبیلی

مهندسی مکانیک بیوسیستم- کشاورزی دقیق

سید رضا حسن‌بیگی بیدگلی
استاد گروه مهندسی فنی کشاورزی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران

مهندسی مکانیک بیوسیستم

سجاد رستمی کندری
گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد

مهندسی مکانیک بیوسیستم- طراحی ماشین‌های کشاورزی

بهرام حسین‌زاده سامانی
گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم، دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران

مهندسی مکانیک بیوسیستم

علی ملکی
گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد

مهندسی مکانیک بیوسیستم- اکوستیک و ارتعاشات